Innehåll på sidan

Bra att reglerna för omprövning och tidsbegränsning av miljötillstånd ses över

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21).

Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att snarast till sätta en särskild utredning för att göra en översyn av reglerna för omprövning och tidsbegränsning av miljötillstånd.

För att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan nya och befintliga verksamheter är det viktigt att även befintliga verksamheter ska behöva anpassa sig till de nya kraven i en klimatanpassad miljöbalk. Samtidigt är det rimligt att ge befintliga verksamheter visst anstånd för anpassning, i syfte att bevara åtminstone en del av nuvärdet av de icke-avskrivna tillgångar som annars devalveras av krav som följer av ny reglering. Ett krav på omedelbar anpassning skulle genom ökad regulatorisk osäkerhet kunna påverka framtida investeringsincitament negativt.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-09-30

Nyhet30 september 2021