Upphandlingstillsyn

Konkurrensverket har i uppdrag att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. Vi bedriver en bred tillsyn över upphandlingsregelverket som innefattar både ärenden som mynnar ut i upphandlingsskadeavgift och tillsyn av upphandling med ett bredare perspektiv.

Tillsyn med ett bredare perspektiv

Konkurrensverket bedriver en bred upphandlingstillsyn över samtliga överträdelser av upphandlingsregelverket och valfrihetslagarna. Tillsynen effektueras bland annat genom tillsynsbeslut. Tillsynsbesluten resulterar inte i någon upphandlingsskadeavgift utan är till för att uppmärksamma upphandlande myndigheter som brustit i sin skyldighet att tillämpa LOU eller relevant lagstiftning på upphandlingsområdet. Besluten ger även konkret vägledning för andra upphandlande myndigheter.

Lista med de senaste tillsynsbesluten

Upphandlingsskadeavgift

Sedan 2010 har Konkurrensverket haft möjlighet att föra talan i domstol om upphandlingsskadeavgift mot de upphandlande myndigheter och enheter, bland annat kommuner, landsting, statliga myndigheter och bolag, som har genomfört en otillåten direktupphandling. Vi kan ansöka om upphandlingsskadeavgift på eget initiativ i de ärenden som vi väljer att prioritera.

Konkurrensverket måste även ansöka om upphandlingsskadeavgift, en obligatorisk ansökan, vid brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr. Detta gäller även om en domstol vid en överprövning av ett avtals giltighet har fastställt att avtalet rätteligen bör ogiltigförklarats, men att det får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse.

Mer information om upphandlingsskadeavgift

Relaterad information

Senast uppdaterad: