Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur Konkurrensverket hanterar personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter på Konkurrensverkets webbplats

Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av gällande dataskyddsreglering.

  • Den information vi får om besökare används till att föra statistik över antalet besökare och för att se vilka sidor som är besökta.
  • Vi skyddar den information som vi hanterar genom lämplig säkerhetsteknologi.

Offentlighetsprincipen

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Det innebär att till exempel brev och e-postmeddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Beställningar och anmälningar till prenumerationer, seminarier och konferenser

  • Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så raderar vi dina personuppgifter.
  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av rapporter och informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att kunna skicka materialet. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.
  • Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga inför och i samband med seminariet eller konferensen och för utskick av eventuell utvärderingsenkät.

Rätt att begära information

Vill du veta om Konkurrensverket behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss.

Konkurrensverket
103 85 Stockholm
konkurrensverket@kkv.se

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse av inkorrekta personuppgifter och att återkalla ett samtycke för behandling av personuppgifter. Du har också rätt att begära att personuppgifter om dig raderas eller att behandlingen begränsas.

Frågor om hur vi hanterar personuppgifter

Om du har några frågor om hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud. Skriv Dataskyddsombud i ämnesraden.

Skicka e-post till dataskyddsombudet 

Personuppgiftslagstiftning

Datainspektionen har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige.

Läs mer om personuppgiftslagstiftningen på Datainspektionens webbplats

Relaterad information

Senast uppdaterad: