Ny forskning om konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Hur kan konkurrens påverka arbetsmiljön i skolan? Det är ett av de nya forskningsområden som Konkurrensverket har beviljat medel till. Sammanlagt är det tio nya forskningsprojekt som får dela på 4,7 miljoner kronor i år.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att fördela forskningsmedel till projekt som tar upp frågor kring konkurrens och offentlig upphandling. Nio projekt är pågående och får fortsatt finansiering. Tio nya projekt har nu beviljats pengar.

Ett av de nya projekten, som ska ledas av professor Karl Wennberg vid Handelshögskolan i Stockholm, ska studera konkurrensens inverkan på arbetsmiljön i grund- och gymnasieskolor. Bland annat ska faktorer som upplevt missnöje, olyckor och förekomst av våld studeras. Hur har dessa faktorer påverkats av konkurrens? Bland annat ska skolform och konsekvenser för arbetsmiljö länkas samman.

Effekter av kartelljakt

Ett annat projekt ska studera kostnadseffektivitet av insatser mot konkurrensbegränsande samarbeten. Vilka samhällsekonomiska effekter har konkurrensmyndigheters arbete med att jaga karteller och andra överträdelser av konkurrensreglerna? Detta ska filosofie doktor Mathias Herzing vid Stockholms universitet söka svar på. Målet är att hitta ett teoretiskt ramverk som kan mäta välfärdsvinster i förhållande till marknadstillsyn.

Vilka effekter kan den nya konkurrensprincipen i upphandlingsreglerna komma att få? Den frågan ska belysas av doktorand och jur.lic. Robert Moldén, under ledning av professor Lars Henriksson vid Handelshögskolan i Stockholm. Till exempel så har sociala mål inom offentlig upphandling gått från att ses som sekundära till att bli strategiska. Detta och mycket annat  ska studeras inom projektet.

Skadestånd efter felaktiga upphandlingar

Leverantörer kan kräva skadestånd om de drabbats av skada vid överträdelser av upphandlingsreglerna. Men rättsfall visar på oklarheter hur olika lagar ska tolkas. Detta ämne ska nu studeras av doktorand Sara Hovi, under ledning av professor Håkan Andersson vid Uppsala universitet.

Hur kan bättre information om vårdgivare påverka brukares val av primärvård? Det är en fråga som professor Anders Anell vid Lunds universitet ska studera närmare. Att kunna göra relevanta val förutsätter att det finns information. Projektet ska undersöka hur information om vårdcentraler kan förbättra matchningen och utveckla primärvårdens kvalitet.

Telekom i fokus

Telekom-marknaden ska studeras på olika sätt i två forskningsprojekt. Det ena ska fokusera på  hur investeringar, marknadsutfall och konkurrens påverkar bredbandsmarknaden i Sverige, och i olika regioner. Projektet ska genomföras av fil. dr. Matilda Orth och fil. dr. Florin Maican vid Institutet för Näringslivsforskning.

Det andra forskningsprojektet som ska studera telekom leds av fil. dr. Mark Bernard vid Södertörns högskola. Han ska bland annat studera strukturella länkar mellan vertikalt relaterade marknader.

Företags samarbete inför upphandlingar

Samarbeten och relationer mellan företag inför offentliga upphandlingar. Det är ett ämne som ska studeras under ledning av professor Grith Skovgaard Ølykke vid Copenhagen Business School. Bland annat ska gråzonen mellan upphandlingsrätt och konkurrensrätt undersökas närmare.

Dessutom går bidrag till professor Ragnhildur Helgadottir, Reykjavik University, för att genomföra en konferens om konkurrensrätt. Avsikten är att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan konkurrensrättsforskare och doktorander i de nordiska länderna.

Forskningsbidrag går också till att arrangera en forskarkonferens som ska belysa gränslandet mellan bolagsrätt, konkurrensrätt och finansiella marknader. Konferensen ska arrangeras av dr. Julian Nowag, Juridicum Lunds universitet.

Ny kunskap

– Det är viktigt att ständigt få fram ny kunskap som kan föra utvecklingen av den offentliga upphandlingen framåt och leda till mer effektiva marknader. Genom att ge medel till forskningen bidrar vi till detta, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.

– Att vi i år kan ge bidrag till flera projekt som tar upp offentlig upphandling ur olika aspekter är särskilt roligt, framhåller hon.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, forsningssamordnare, tfn 08-700 16 03Senast uppdaterad:

Relaterad information