Konkurrensverket avstyrker förslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker förslaget om ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över departementspromemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, som nu lämnats in till regeringen.

Konkurrensverket anser inte att det framkommit några egentliga skäl för förslaget att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i näten.

Det framgår heller inte vilka särskilda drivkrafter, som man avser att uppnå, jämfört med de som redan finns i existerande elnätsreglering.

Om förslaget genomförs, och önskvärd effekt på investeringar ska kunna uppnås, bör enligt Konkurrensverket, den föreslagna gränsen för tilldelning av särskilt investeringsutrymme höjas väsentligt.

Om ett krav för att utnyttja det särskilda investeringsutrymmet kopplas till storleken på elnätsföretagens kapitalbas, så måste också begreppet kapitalbas preciseras närmare, menar Konkurrensverket.

Konkurrensverket betonar också att ytterligare intäktsramar, i enlighet med elnätsregleringens allmänna principer, enbart ska få utnyttjas för investeringar i den redovisningsenhet som har genererat utrymmet.

Avslutningsvis framhåller Konkurrensverket att förslaget innebär en betydande och omotiverad inkomstöverföring från konsumentkollektivet till elnätsföretagen, genom möjlighet till höjda elnätsavgifter.

Senast uppdaterad:

Relaterad information