Konkurrensreglerna under coronakrisen – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Publicerad

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av coronakrisen.

– Dagens gemensamma uttalande från EU:s konkurrensmyndigheter är unikt, men det är också den situation vi befinner oss i. Vi tar krisen på yttersta allvar. I den akuta krisen kan det finnas behov av samarbeten mellan företag som normalt sett inte är lämpliga ur konkurrenssynpunkt, men som nu behövs för att säkra tillgången till samhällskritiska varor och tjänster. Konkurrensverket finns tillgängligt för informell rådgivning för företag som överväger sådana tillfälliga initiativ, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Gemensamt uttalande

  • ECN är fullt medvetet om de sociala och ekonomiska konsekvenserna av utbrottet av COVID-19 inom EU/EES.
  • EU:s/EES olika konkurrensregelverk har mekanismer som gör det möjligt att beakta utvecklingen av marknader och ekonomier, när så är lämpligt och nödvändigt. Konkurrensreglerna säkerställer att företag kan konkurrera på lika villkor. Detta mål är också relevant i tider då företag och ekonomin i stort befinner sig i kris.
  • ECN förstår att denna extraordinära situation kan leda till att företag behöver samarbeta för att säkra tillgången till, och en rättvis fördelning av, bristvaror till alla konsumenter. Under rådande omständigheter kommer ECN inte aktivt ingripa mot nödvändiga och tillfälliga åtgärder som vidtagits för att undvika att underskott uppstår.
  • Med beaktande av rådande omständigheter är det osannolikt att sådana åtgärder skulle vara problematiska, då de antingen inte skulle innebära en konkurrensbegränsning enligt artikel 101 i Fördraget om EU:s funktionssätt eller artikel 53 i EES-fördraget, eller medföra effektivitetsvinster som med stor sannolikhet skulle uppväga en sådan begränsning. Om företag är osäkra på om ett sådant samarbetsinitiativ är förenligt med EU:s/EES konkurrensregler, kan de närsomhelst kontakta kommissionen, Eftas övervakningsmyndighet eller den berörda nationella konkurrensmyndigheten för informell rådgivning.
  • Samtidigt är det av största vikt att produkter som är avgörande för att skydda konsumenters hälsa i den rådande situationen (såsom ansiktsmasker och handsprit) förblir tillgängliga till konkurrenskraftiga priser. Därför kommer ECN inte tveka att ingripa mot företag som drar fördel av den rådande situationen genom att ingå karteller eller missbruka sin dominerande ställning.
  • I detta sammanhang vill ECN påpeka att de befintliga konkurrensreglerna tillåter tillverkare att sätta maxpriser för sina produkter. Detta kan vara ett användbart sätt att begränsa omotiverade prishöjningar i distributionsledet.

Informell rådgivning hos Konkurrensverket

Om du har frågor eller vill ha informell rådgivning kring ett samarbetsinitiativ under coronakrisen är du välkommen att ta kontakt med Konkurrensverkets tipsfunktion på tipsa@kkv.se eller på telefon 08-700 16 00 och uppge att du vill prata med tipsfunktionen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information