Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett ickevalsalternativ som baseras på närhetsprincipen kan omfattas av LOU. Ickevalsalternativen i vårdvalssystemen kan i stället utgöras av regionernas egen regi eller separat upphandlade leverantörer.

Brist på kapacitet försvårar ett fungerande vårdval i primärvården. Därför bör det obligatoriska vårdvalet i primärvården reformeras. Det framgår av utredningen Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42).

Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande om vem som får välja utförare i ett valfrihetssystem (Konkurrensverkets ställningstagande 2019:2). Ställningstagandet togs fram bland annat mot bakgrund av de nya upphandlingsdirektiven och att EU-domstolens domar de senaste åren tagit upp frågor om när en upphandlingssituation uppstår.

Av ställningstagandet framgår att den avgörande skillnaden är vem som gör urvalet av leverantör, det vill säga om det är den upphandlande myndigheten eller brukaren. I ett valfrihetssystem är det brukaren som ska välja leverantör. Om det i stället är den upphandlande myndigheten som utser vilken leverantör som ska utföra tjänsten åt brukaren kan urvalet omfattas av upphandlingsregelverket. Konkurrensverket avstyrker därför utredningens förslag att den geografiska närhetsprincipen ska tillämpas som ickevalsalternativ för de patienter som inte kan eller vill välja vilken vårdcentral de ska vara listade vid.

För att undvika att upphandlingslagstiftningen blir tillämplig i valfrihetssystemet kan ickevalsalternativet utgöras av regionens egenregiverksamhet eller separat upphandlade leverantörer. Konkurrensverket vill dock understryka att patienternas aktiva val är en viktig förutsättning för en fungerande kvalitetskonkurrens och att regionerna därför bör ge god information om vårdcentralerna och om möjligheten att välja.

Konkurrensverket avstyrker även utredningens förslag om att införa en begränsning av hur många gånger per år en patient kan göra omval av vårdcentral, eftersom det skulle minska kvalitetskonkurrensen mellan vårdcentralerna.

Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag att regionerna ensidigt ska kunna besluta om så kallade listningstak för enskilda vårdcentraler. Däremot bör regionerna kunna medge listningstak efter begäran från enskilda vårdcentraler. 

Konkurrensverket delar utredningens bedömning att nuvarande ersättningsmodell för digitala läkarbesök kan leda till ökade kostnader för regionerna och fysiska enskilda vårdcentraler. Konkurrensverket delar utredningens bedömning att ersättningen för digitala läkarbesök bör ingå i ersättningen till den fysiska vårdcentralen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information