Genomför inte de föreslagna nya reglerna för upphandling av välfärdstjänster

Publicerad

Konkurrensverket har generellt inget emot att det utrymme direktiven ger till förenklingar av de nationella upphandlingsreglerna används. Men det förslag om nya särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster som nu presenterats i en promemoria bör inte genomföras.

Konkurrensverket menar att starka skäl talar för att eventuella ändringar av reglerna för upphandlingar av välfärdstjänster samordnas med de förslag som Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler kommer att lämna senare. Dessutom har författningsförslaget, enligt Konkurrensverket, sådana brister att det behöver övervägas ytterligare.

I promemorian finns förslag om att införa ett helt nytt kapitel i lagen om offentlig upphandling, LOU. Konkurrensverket menar att eftersom reglerna för icke-direktivstyrda upphandlingar har använts som modell, och upphandlingar av välfärdstjänster dessutom delvis är ett specialfall av icke direktivstyrda (EU-direktiv), vore det mer logiskt att först bestämma vilka regler som ska gälla generellt för icke direktivstyrda upphandlingar. Först därefter kan man titta närmare på vilka regler som ska gälla för upphandlingar av välfärdstjänster.

De brister i författningsförslaget som Konkurrensverket lyfter fram handlar bland annat om att förslaget ger i stort sett obegränsade möjligheter att vid upphandlingar under tröskelvärdet, som saknar gränsöverskridande intresse, utforma annonsen och förfrågningsunderlaget så att någon konkurrens inte uppstår. Annonseringsplikten blir en formaliaregel och överprövning som rättsmedel blir i praktiken oanvändbart.

Senast uppdaterad:

Relaterad information