Forskningsrapport om långsiktiga effekter av miljöanpassad upphandling

Publicerad

Carl Dalhammar och Charlotte Leire vid Lunds universitet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt de långsiktiga effekterna av att ställa miljökrav vid offentliga upphandlingar.

Författarna till rapporten konstaterar att kunskapen om den miljöanpassade upphandlingens effekter ur ett verksamhetsperspektiv, både kort- och långsiktiga, är begränsad. Det beror på ett flertal faktorer, såsom bristande uppföljning av krav, få genomförda utvärderingar av långsiktiga effekter och bristfällig statistik. Framför allt saknas det en etablerad metod för att systematiskt kartlägga de långsiktiga effekterna. Få studier redogör specifikt för vilka verksamhetsmässiga effekter som faktiskt uppkommit på längre sikt. Behovet av mer forskning på området och fler gedigna utvärderingar av upphandlingar med miljökrav är därför stort.

Författarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.

Senast uppdaterad:

Relaterad information