Fel att köpa av eget bolag utan upphandling med stöd av in house-undantaget

Publicerad

Kammarrätten i Stockholm anser att de 13 kommuner som är delägare i Sysav AB inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster av bolaget med stöd av det så kallade in house-undantaget.

Kammarrätten anser att Konkurrensverket haft såväl behörighet som fog att i ett tillsynsbeslut (dnr 733/2014) konstatera att kommunerna inte får direktupphandla avfallshanteringstjänster från Sysav med stöd av det så kallade in house-undantaget i LOU.

Vid prövningen av verksamhetskriteriet beaktade Konkurrensverket även den verksamhet som bedrivs i Sysavs dotterbolag (SYSAV Industri). Kammarrätten instämmer i Konkurrensverkets bedömning att den uppdelning mellan moderbolaget (SYSAV) och dess dotterbolag (SYSAV Industri) som genomförts innebär att bolagen är så pass tätt sammankopplade att prövningen av verksamhetskriteriet måste innefatta båda bolagen. Verksamhetskriteriet är således inte uppfyllt och någon in house-tilldelning kan inte ske.

Kammarrätten konstaterar även att Konkurrensverkets tillsynsbeslut på upphandlingsområdet är överklagbara. Det innebär att upphandlande myndigheter och enheter kan överklaga ett tillsynsbeslut i vilket Konkurrensverket konstaterar att det föreligger en överträdelse av upphandlingslagstiftningen.

Relaterad information