Uppföljning

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. Därför följer vi upp och utvärderar det arbete vi utför. Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker på både kort och lång sikt.

Det är viktigt för oss att lära av de priori­teringar vi har gjort och utredningar som vi har bedrivit. Det är också viktigt att ta reda på om upphandlande myndigheter förändrar sina arbetssätt till följd av vår tillsyn. När vi kommunicerar resultatet av uppföljningarna till våra intressenter sprids information om upphand­lingsreglerna på sådana marknader där vi tidigare har sett problem och genomfört tillsynsutredningar. Detta har en förebyggande effekt eftersom även andra aktörer än de som varit föremål för tillsyn får information som kan hjälpa dem att avhålla sig från regelöverträdelser. Vi kan också se att det ökar deras benägenhet att tipsa Konkurrensverket om de ser tecken på överträdelser i framtiden.

Så arbetar vi med uppföljningar

Inom upphandlingstillsynen använder vi oss av enkätundersökningar för att undersöka vilken effekt våra tillsynsbeslut och ansökningar om upphandlingsskadeavgift har haft hos de myndigheter och företag som varit föremål för vår tillsyn. Som ett led i vårt utvecklingsarbete ställer vi även frågor om hur handläggningen och våra beslut har uppfattats. Det är viktigt att vara medveten om att den här typen av uppföljning inte fångar in upphandlingsskadeavgiftens och tillsynsbeslutens andra syften. Uppföljningen säger alltså inget om hur effektiva och ändamålsenliga rättsmedlen är för att ge vägledning åt andra upphandlande myndigheter, och inte heller något om de verkar avskräckande för andra. Här finns ett utrymme för fördjupade studier av hur andra upplever den normerande effekten av såväl våra tillsynsbeslut som ärendena avseende upphandlingsskadeavgift.

Relaterad information

Senast uppdaterad: