Grafer över annonserade upphandlingar

Upphandlingspliktiga inköp, offentliga utgifter och offentliga inköp 2017

Upphandlingspliktiga inköp avser det som borde ha upphandlats – oavsett om detta skett i praktiken eller inte.
De offentliga utgifterna framgår av nationalräkenskaperna. Transaktioner mellan myndigheter räknas bort för att inte sådana utgifter ska tas med flera gånger.
Offentliga inköp omfattar i princip alla inköp som görs av myndigheter. Alla offentliga utgifter är inte inköp.

De upphandlingspliktiga inköpen hade sammanlagt ett värde på cirka 706 miljarder kronor 2017. Detta motsvarade drygt en sjättedel av BNP till baspris (exklusive moms).

Andelen av BNP har minskat något under de senaste åren.

Grön stor cirkel: Offentliga utgifter enligt nationalräkenskaperna: 2 322 miljarder kronor (inkl. moms). Lila mindre cirkel: Offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna: 801 miljarder kronor (inkl. moms). Rosa mindre cirkel som överlappar delar av den gröna om lila cirkeln: Upphandlingspliktiga inköp: 706 miljarder kronor (exkl. moms) 17,4 % av BNP.

Källa: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2019. Statistik om offentlig upphandling 2019 (rapport 2019:3). Not: Figuren är en illustration av hur olika ekonomiska begrepp förhåller sig till varandra och visar inte begreppens exakta storlek.

Annonserade upphandlingar 2018

Under 2018 annonserades 18 522 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Antalet har varit i stort sett oförändrat under de senaste fyra åren. Andelen upphandlingar som styrs av EU:s upphandlingsdirektiv har ökat varje år sedan 2013 men denna ökning avstannade 2018. År 2018 var andelen 45 procent.

Antal annonserade upphandlingar 2012–2018

Diagram, Antal annonserade upphandlingar, 2012–2018. 19 989 år 2012, 19 838 år 2013, 18 431 år 2014, 18 437 år 2015, 18 440 år 2016, 18 535 år 2017 och 18 522 år 2018.

Källa: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2019. Statistik om offentlig upphandling 2019 (rapport 2019:3).

Små och medelstora företags deltagande i upphandlingar

Av de företag som lämnade anbud 2018 var 39 procent mikroföretag, 37 procent små företag och 12 procent medelstora företag. Av anbudsgivarna var 4 procent stora företag. Resterande 8 procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag och andra organisationer där de uppgifter som krävs för klassificering saknas, som exempelvis enskilda firmor eller utländska juridiska personer.

Fördelningen av antalet lämnade anbud i upphandlingar ger en annorlunda bild än antalet anbudsgivare. Mikroföretagen, som utgjorde 39 procent av antalet anbudsgivare, stod för 19 procent av lämnade anbud. På motsvarande sätt stod små företag, som utgjorde 37 procent av anbudsgivarna, för 31 procent av lämnade anbud. Stora företag, som utgjorde 4 procent av antalet anbudsgivare, stod för 25 procent av antalet lämnade anbud. Förklaringen är att större företag oftare lämnar anbud i fler upphandlingar än mindre företag. Stora företag lämnade i genomsnitt 24,2 anbud under 2018, vilket kan jämföras med 6,9 anbud för medelstora företag, 3,3 anbud för små företag och 1,9 anbud för mikroföretag.

Antal och andel anbudsgivare och anbud efter företagets storleksklass, 2018
Storleksklass: Mikroföretag. Antal anbudsgivare 5 922, andel av anbudsgivare 39 %, antal anbud 11 229, andel av anbud 19 %, genomsnittligt antal anbud per anbudsgivare 1,9. Storleksklass: Små företag. Antal anbudsgivare 5 511, andel av anbudsgivare 37 %, antal anbud 18 120, andel av anbud 31 %, genomsnittligt antal anbud per anbudsgivare 3,3. Storleksklass: Medelstora företag. Antal anbudsgivare 1 778, andel av anbudsgivare 12 %, antal anbud 12 194, andel av anbud 21 %, genomsnittligt antal anbud per anbudsgivare 6,9. Storleksklass: Stora företag. Antal anbudsgivare 609, andel av anbudsgivare 4 %, antal anbud 14 740, andel av anbud 25 %, genomsnittligt antal anbud per anbudsgivare 24,2. Storleksklass: Övriga organisationer. Antal anbudsgivare 1 276, andel av anbudsgivare 8 %, antal anbud 2 703, andel av anbud 5 %, genomsnittligt antal anbud per anbudsgivare 2,1. Storleksklass: Totalt. Antal anbudsgivare 15 096, andel av anbudsgivare 100 %, antal anbud 58 986, andel av anbud 100 %, genomsnittligt antal anbud per anbudsgivare 3,9.

Källa: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2019. Statistik om offentlig upphandling 2019 (rapport 2019:3). Not: Uppgift om anbud saknas för 20 procent av alla upphandlingar 2018. Antalet anbud och anbudsgivare avviker något från övriga tabeller, eftersom denna tabell endast innehåller upphandlingar med organisationsnummer tillgängliga via Bisnode. Kategorin övriga organisationer saknar de uppgifter som krävs för klassificering av storlek.

Nära fem av tio anbud kontrakteras oavsett företagsstorlek

Ur företagens perspektiv är det inte viktigast att delta i upphandlingar, utan att tilldelas kontrakt. Stora företag var mest framgångsrika under 2018 och stod i genomsnitt för 10,8 kontrakterade anbud var. Detta var betydligt högre än motsvarande genomsnitt för mindre företag. Nära hälften (46 procent) av alla lämnade anbud kontrakterades 2018, oavsett anbudsgivarens storleksklass. Att stora företag i genomsnitt tilldelades fler avtal beror på att stora företag lämnade fler anbud. Stora företag stod för 24 procent av kontrakterade anbud 2018. Mikroföretag och små företag stod för 19 respektive 31 procent och medelstora företag för 20 procent.

Antal anbud och antal kontrakterade anbud efter företagets storleksklass, 2018

Storleksklass: Mikroföretag. Antal anbud 11 229, antal kontrakterade anbud 5 229, andel av anbud som kontrakteras 47 %, andel av antalet kontrakterade anbud 19 %, genomsnittligt antal kontrakterade anbud per anbudsgivare 0,9. Storleksklass: Små företag. Antal anbud 18 120, antal kontrakterade anbud 8 439, andel av anbud som kontrakteras 47 %, andel av antalet kontrakterade anbud 31 %, genomsnittligt antal kontrakterade anbud per anbudsgivare 1,5. Storleksklass: Medelstora företag. Antal anbud 12 194, antal kontrakterade anbud 5 553, andel av anbud som kontrakteras 46 %, andel av antalet kontrakterade anbud 20 %, genomsnittligt antal kontrakterade anbud per anbudsgivare 3,1. Storleksklass: Stora företag. Antal anbud 14 740, antal kontrakterade anbud 6 584, andel av anbud som kontrakteras 45 %, andel av antalet kontrakterade anbud 24 %, genomsnittligt antal kontrakterade anbud per anbudsgivare 10,8. Storleksklass: Övriga organisationer. Antal anbud 2 703, antal kontrakterade anbud 1 328, andel av anbud som kontrakteras 49 %, andel av antalet kontrakterade anbud 5 %, genomsnittligt antal kontrakterade anbud per anbudsgivare 1,0. Storleksklass: Totalt. Antal anbud 58 986, antal kontrakterade anbud 27 133, andel av anbud som kontrakteras 46 %, andel av antalet kontrakterade anbud 100 %, genomsnittligt antal kontrakterade anbud per anbudsgivare 1,8.

Källa: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 2019. Statistik om offentlig upphandling 2019 (rapport 2019:3). Not: Uppgift om anbud saknas för 20 procent av alla upphandlingar 2018. Antalet anbud och anbudsgivare avviker något från övriga tabeller, eftersom denna tabell endast innehåller upphandlingar med organisationsnummer tillgängliga via Bisnode. Kategorin övriga organisationer saknar de uppgifter som krävs för klassificering av storlek.

Senast uppdaterad: