Webbformulär – ansökan om registrering av annonsdatabas

Anvisningar för att fylla i ansökan om registrering av annonsdatabas

Om inget annat anges i formuläret ska kraven vara uppfyllda vid tidpunkten för ansökan om registrering.

Alla fält med * är obligatoriska fält.

1 Sökande

Är det sökanden ovan som driver den annonsdatabas ansökan avser?*
**********************************************************************

2 Kontaktperson och kontaktuppgifter

**********************************************************************

3 Uppgifter om den annonsdatabas som ansökan avser

**********************************************************************

4 Lämplighet

4.1 Brott enligt upphandlingslagstiftningen

4.1 Är sökanden dömd för sådan brottslighet som framgår av 5 § första stycket 1 och andra stycket Konkurrensverkets föreskrifter (KKVFS 2020:1) om ansökan om registrering av annonsdatabas?*

4.2 Allvarligt fel i yrkesutövningen

4.2 Har sökanden gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen enligt 5 § första stycket 2 och andra stycket Konkurrensverkets föreskrifter (KKVFS 2020:1) om ansökan om registrering av annonsdatabas?*

4.3 Kunskap om eller erfarenhet av regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar

**********************************************************************

5 Drift av verksamheten

Grundläggande krav på registrerade annonsdatabaser

5.1 Funktion för mottagande och publicering av annonser

5.1 Enligt vilken eller vilka av nedanstående författningar kan annonsdatabasen ta emot och publicera annonser? (se 7 § 1 lagen [2019:668] om upphandlingsstatistik, LUS)*
5.2 Funktion för meddelanden genom Europeiska unionens publikationsbyrå

5.2 Har annonsdatabasen funktioner som möjliggör för en upphandlande myndighet eller enhet att uppfylla sina skyldigheter vid offentliggörande av annonser och meddelanden genom Europeiska unionens publikationsbyrå? (se 7 § 2 LUS)*

5.3 Funktion för säkerställande att en annons är komplett

5.3 Har annonsdatabasen funktioner som säkerställer att en annons inte kan publiceras innan den upphandlande myndigheten eller enheten har lämnat de uppgifter som annonsen ska innehålla? (se 7 § 3 LUS)*

5.4 Funktion som säkerställer överensstämmelse av uppgifter

Från och med den 1 januari 2021 ska registrerade annonsdatabaser ha en funktion som säkerställer att de uppgifter som lämnas av upphandlande myndigheter och enheter överensstämmer med de uppgifter som lämnas till statistikmyndigheten. (se 9 § UFS 2020:1)
5.4 Kommer annonsdatabasen ha en sådan funktion?*
 

Rapporteringsskyldigheten

5.5 Överföring av uppgifter till statistikansvarig myndighet

Från och med 1 juli 2020 är den som driver en annonsdatabas skyldig att lämna obearbetade uppgifter från och om annonser till statistikansvarig myndighet.

5.6 Vilka uppgifter som ska rapporteras

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en registrerad annonsdatabas kunna lämna de uppgifter från och om annonser som framgår av bilaga A till Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål.
Uppgifterna ska vara obearbetade och fullständiga. (se 3 och 10 §§ UFS 2020:1)
5.6 Kommer ni kunna lämna de uppgifter från och om annonser som framgår av bilaga A obearbetade och fullständiga?*

5.7 Hur uppgifter ska rapporteras

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en annonsdatabas kunna lämna uppgifterna elektroniskt i enlighet med UHM:s föreskrifter och anvisningar om överföringsformatet. (se 4 och 8 §§ UFS 2020:1)
5.7 Kommer ni från och med den 1 januari 2021 kunna lämna uppgifterna elektroniskt enligt det överföringsformat som UHM anvisar på sin webbplats, dvs kan ni då skapa motsvarande XML-filer som i de exempel UHM publicerat på sin webbplats? (se https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omossmeny/om-oss/vart-uppdrag/upphandlingsmyndighetens-forfattningssamling/api/)

5.8 När uppgifter ska rapporteras

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en annonsdatabas kunna lämna uppgifter vid den tidpunkt som anges i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter. (se 4 § UFS 2020:1)
5.8 Kommer ni från och med den 1 januari 2021 kunna lämna uppgifterna i enlighet med den tidpunkt för rapporteringen som anges i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter?*

5.9 Upphandlings-ID

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en annonsdatabas kunna generera ett upphandlings-ID och koppla det till upphandlingens olika annonser enligt förutsättningarna i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om upphandlings-ID. (se UFS 2020:2)
5.9 Kommer ni från och med den 1 januari 2021 kunna generera ett sådant upphandlings-ID och knyta det till upphandlingens olika annonser så som anges i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter?*
 

Teknisk prestanda

5.10 Funktion som säkerställer lagring av uppgifter

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en annonsdatabas ha en funktion som säkerställer lagring i minst 30 dagar av de uppgifter som lämnas till statistikmyndigheten. (se 8 § UFS 2020:1)
5.10 Kommer ni från och med den 1 januari 2021 kunna lagra uppgifterna i enlighet med vad som anges i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter?*
 

Funktionalitet

5.11 Funktion för att identifiera enskilda upphandlingar

5.11 Har annonsdatabasen funktioner som gör det möjligt att identifiera enskilda upphandlingar bland de annonser som publiceras i annonsdatabasen? (se 5 § första stycket och 6 § 3 förordningen [2020:332] om upphandlingsstatistik, FUS)*

5.12 Funktioner för att upptäcka systematiska fel

5.12 Har annonsdatabasen funktioner för att upptäcka systematiska fel i uppgifterna i och om annonser, samt rapportera sådana fel till berörd upphandlande myndighet eller enhet och till Upphandlingsmyndigheten? (se 5 § andra stycket FUS)*

5.13 Funktioner för att rapportera systematiska fel

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en annonsdatabas utan dröjsmål rapportera varje avvikelse från rapporteringsskyldigheten. (se 7 § UFS 2020:1)
5.13 Kommer ni från och med den 1 januari 2021 kunna rapportera avvikelser enligt UHM:s föreskrifter?*
 

Tillgänglighet

5.14 Funktioner för att söka i annonsdatabasen

5.14 Har annonsdatabasen funktioner som gör det möjligt för fysiska personer att kostnadsfritt söka i annonsdatabasens utbud av publicerade annonser? (se 7 § första stycket FUS)*

5.15 Annonsdatabasens utformning

5.15 Är annonsdatabasen utformad med hänsyn till samtliga användares behov? (se 7 § andra stycket FUS)*
 

Servicenivå

5.16 Kundtjänst för samtliga användare

5.16 Har annonsdatabasen en kundtjänst för samtliga användare? (se 8 § FUS)*

5.17 Kundtjänst för upphandlande myndigheter och enheter

Från och med den 1 januari 2021 ska den som driver en annonsdatabas tillhandahålla en kundtjänst för stöd om annonsering i annonsdatabasen till upphandlande myndigheter och enheter under helgfria vardagar. (se 12 § UFS 2020:1)
5.17 Kommer ni från och med den 1 januari 2021 tillhandahålla en sådan kundtjänst?*
**********************************************************************

6 Checklista – dokument som ska bifogas ansökan om registrering av en annonsdatabas

Följande dokument ska bifogas ansökan alternativt ska sökanden uppge om ansökan inte aktualiserar bilagan (ange i sådant fall ”inte tillämpligt”). Om sökanden är baserad i utlandet avses motsvarande dokumentation från hemlandet.
Är hemlandet inom EU/EES finns vägledning om vad som är motsvarande dokumentation i EU-kommissionens verktyg eCertis, ec.europa.eu/tools/ecertis, för att identifiera motsvarande dokumentationer inom offentlig upphandling.
 

Dokument

 
 
 
 
 
 
 
 

Bifoga dokument

Ladda upp alla dokumet som ska bifogas ansökan. Klicka på Bläddra, välj dokumentet som du ska ladda upp, klicka på OK. När sökvägen syns i rutan klickar du på Ladda upp. Zip-filer går inte att ladda upp, dokumenten måste laddas upp ett och ett.
**********************************************************************

7 Försäkran

För att en anmälan ska kunna anses fullständig ska en försäkran (Bilaga 1 Försäkran) som är egenhändigt undertecknad av firmatecknande eller behörig person för den som ansöker om registrering av annonsdatabasen skickas in till Konkurrensverket i original.
Bilaga 1 Försäkran finns att ladda ner från vår webbplats http://www.konkurrensverket.se/upphandling/registrerade-annonsdatabaser/ansok-om-registrering-och-avgifter/ansokan/ansokningsformular/
Försäkran skickas eller lämnas till:
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
Besöksadress:
Ringvägen 100, trapphus A våning 8, 118 60 Stockholm.
**********************************************************************

8 Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för att ansöka om registrering av en annonsdatabas är 10 700 kronor.
Avgiften betalas till Danske Bank, bankgiro 5050-1709. På inbetalningen ska sökandes namn och organisationsnummer anges samt namn på annonsdatabasen.
**********************************************************************

9 Upplysning

 
 
 

Relaterad information

Senast uppdaterad: