Ansökan

Enligt lagen om upphandlingsstatistik är förutsättningarna för att en annonsdatabas ska kunna registreras att sökanden ska vara lämplig samt att det kan antas att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med lagen och förordningen om upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.

Lämplighet

Enligt 6 § andra stycket 1 lagen om upphandlingsstatistik ska den sökande vara lämplig att utöva verksamheten. Någon ytterligare konkretisering av vad som avses med lämplighet finns inte i vare sig lagen eller förordningen om upphandlingsstatistik. Lämplighet är ett mycket vitt begrepp när det inte har konkretiserats ytterligare i lag och förordning och kan omfatta en mängd olika aspekter. I våra föreskrifter har vi pekat ut vilka typer av uppgifter som vi avser att ta hänsyn till i bedömningen av lämplighetskriteriet för registrering.

Det kan sammanfattas i att sökanden:

  • ska ha en ekonomisk långsiktighet och stabilitet
  • inte ska vara försatt i konkurs eller har obetalda förfallna skulder avseende skatter och sociala avgifter
  • inte ska vara dömd för brott som framgår av 13 kap. 1 § LOU eller på annat sätt gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
  • ska ha förvärvat kunskap om eller erfarenhet av regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar.

Om sökanden är en fysisk person får denne inte heller ha näringsförbud.

Driften av annonsdatabasen

Enligt 6 § andra stycket 2 lagen om upphandlingsstatistik ska det kunna antas att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med lagen samt de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen. Detta handlar om de krav som ställs på annonsdatabaserna enligt såväl lagen som förordningen om upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter.

De krav som ställs på annonsdatabasen kan sammanfattas i krav som handlar om

  • teknisk prestanda
  • funktionalitet
  • tillgänglighet
  • service nivå

I teknisk prestanda och funktionalitet ingår krav som specificerar rapporteringsskyldigheten och det överföringsformat som ska användas för rapporteringen.

För att en bedömning ska kunna göras i dessa avseenden behöver sökanden lämna uppgifter om annonsdatabasens tekniska prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå samt uppgifter om hur sökanden säkerställer att statistikuppgifter kan lämnas till statistikmyndigheten.

Då de flesta av kraven i lagen, förordningen och Upphandlingsmyndighetens föreskrifter är ställda som funktionskrav är det i många fall inte möjligt att begära att sökanden ska bifoga någon specifik handling för att visa att kraven uppfylls. Därför ställs i våra föreskrifter krav på att ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs i ärendet (3 § KKVFS 2020:1) samt att ansökan ska innehålla uppgifter om annonsdatabasens tekniska prestanda, funktionalitet, tillgänglighet och servicenivå utifrån de krav som ställs i lagen om upphandlingsstatistik, förordningen om upphandlingsstatistik samt Upphandlingsmyndighetens föreskrifter när de träder i kraft (4 § första stycket 3 KKVFS 2020:1).

Relaterad information

Senast uppdaterad: