Innehåll på sidan

Begreppen offentliga utgifter, offentliga inköp och upphandlingspliktiga inköp

Flera olika begrepp förekommer för att beskriva hur offentliga medel används. Dessa begrepp överlappar delvis, och är lätta att förväxla, men beskriver olika värden.

Figur 1 illustrerar hur offentliga utgifter, offentliga inköp och upphandlingspliktiga inköp förhåller sig till varandra. Observera att figuren är en illustration av hur olika ekonomiska begrepp överlappar varandra och avspeglar inte storleksförhållandena mellan dem.

Figur 1 Offentliga utgifter, offentliga inköp och upphandlingspliktiga inköp, 2019

Offentliga utgifter (enligt nationalräkenskaperna): 2 544 miljarder kronor (inkl. moms). Offentliga inköp (enligt nationalräkenskaperna): 884 miljarder kronor (inkl. moms). Upphandlingspliktiga inköp: 803 miljarder kronor (exkl. moms) eller 17,9 % av BNP Offentliga inköp är en delmängd av offentliga utgifter. Dvs. alla offentliga inköp är en offentlig utgift men alla offentliga utgifter är inte ett offentlig inköp. Upphandlingspliktiga inköp består av: 1. en delmängd av offentliga inköp eftersom alla offentliga inköp inte är upphandlingspliktiga och de offentliga inköpen enligt nationalräkenskaperna är inklusive moms medan de upphandlingspliktiga inköpen är exklusive moms (denna delmängd av offentliga inköp är ca 545 miljarder kronor). 2. inköp som varken är offentliga utgifter eller offentliga inköp enligt nationalräkenskaperna (ca 258 miljarder kronor).

Källa: Konkurrensverket, 2021.

De offentliga utgifterna framgår av nationalräkenskaperna. Transaktioner mellan myndigheter räknas bort för att inte samma utgifter ska tas med flera gånger.

De offentliga inköpen omfattar i princip alla inköp som görs av myndigheter. Alla offentliga utgifter är inte inköp. Till exempel utgör följande offentliga utgifter inte inköp:

 • löner till offentliganställda
 • ränta på statsskulden
 • pensioner
 • underhållsstöd
 • föräldrapenning och
 • sjukpenning.

Alla inköp ingår inte i de offentliga inköpen enligt nationalräkenskapernas definition. Till exempel saknas inköp av lokaltrafik, avfallshantering för medborgarnas räkning, upphandlingspliktiga inköp som görs av offentliga och privata företag och inbördes köp mellan olika myndigheter.

De upphandlingspliktiga inköpen avser de inköp som omfattas av någon av upphandlingslagarna

 • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
 • Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
 • Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS)
 • EU:s kollektivtrafikförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg)

Dessa inköp borde ha upphandlats, oavsett om detta skett i praktiken eller inte (dvs. inklusive direktupphandlingar). Även inköp enligt någon av lagarna om valfrihetssystem (2008:962), om valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen (2010:536) eller om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (2013:311) ingår i beräkningen, eftersom valfrihetssystem är ett alternativ till upphandlingslagarna.

Dokument och länkar