Innehåll på sidan

Överprövningsärenden i domstol

Under 2020 kom det in 3 594 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en ökning med 16 procent jämfört med 2019.

Överprövningsärendena ökar i samtliga instanser

Efter att ha minskat under ett par år ökade antalet inkomna överprövningsmål 2020 jämfört med 2019 i kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Även antalet avgjorda överprövningsärenden ökade i samtliga instanser 2020 jämfört med 2019.

Antalet mål i HFD och kammarrätterna är betydligt lägre än i förvaltningsrätterna. Det beror på att det krävs prövningstillstånd i dessa instanser. Det får till följd att mindre ändringar i antal mål resulterar i större procentuella förändringar för de högre instanserna än i förvaltningsrätterna.

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol de senaste 15 åren, 2006–2020 (antal)

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (visualisering), 2021.

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol de senaste 15 åren, 2006–2020 (antal)

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (visualisering), 2021.

Underlag, utförligare information och tabellbilagor finns i Statistik om överprövningsärenden i domstol 2020 (Konkurrensverkets analys i korthet 2021:2).

Antalet mål och antalet överprövade upphandlingar

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. I genomsnitt gick det 2,7 inkomna överprövningsmål till förvaltningsrätterna 2020 på varje överprövad upphandling som annonserades 2020. Läs mer om detta i kapitel 6 i rapporten Statistik om överprövningsärenden i domstol 2020 (Konkurrensverkets analys i korthet 2021:2).

Notera: Inkomna mål ett år avser inte exakt samma överprövade upphandlingar som annonserades samma år eftersom en upphandling kan annonseras ett år men ansökan om överprövning kommer in till en förvaltningsrätt året efter.

Antal inkomna mål i förhållande till antalet överprövade annonserade upphandlingar, 2016–2020 (antal)

Händelse 2016 2017 2018 2019 2020
Antal inkomna mål till förvaltningsrätterna 4 190 3 279 2 850 3 111 3 594
Antal överprövade annonserade upphandlingar 1 448 1 324 1 257 1 284 1 256
Genomsnittligt antal inkomna mål per överprövad annonserad upphandling* 2,9 2,5 2,3 2,4 2,7

Källa: Domstolsverket och Mercel (data) samt Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket (bearbetning), 2021. *Måttet fungerar som en approximation av storleksskillnaden mellan de två begreppen. Observera dock att inkomna mål ett år avser inte exakt samma överprövade upphandlingar som annonserades samma år eftersom en upphandling kan annonseras ett år men ansökan om överprövning kommer in till en förvaltningsrätt året efter.

Andelen annonserade upphandlingar som överprövas ökar även 2020

Av de 17 938 upphandlingar som annonserades under 2020 har 7,6 procent överprövats, dvs. 1 356 stycken, fram till september 2021. Erfarenheter från tidigare år säger att andelen brukar justeras upp något om ett år, det beror på att statistiken bygger på att det har kommit en dom i första instans. Efter att andelen annonserade upphandlingar som överprövas minskade kontinuerligt från 2014 till 2018 fortsatte därmed den ökning som sågs 2019 även 2020.

Andel överprövade upphandlingar utifrån det år de annonserades, 2016–2020 (procent)

Källa: Mercell (data), Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Konkurrensverket (visualisering), 2021.

Mer statistik om antalet överprövade annonserade upphandlingar och underlagen för dessa nyckeltal finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Klagande leverantörer får helt eller delvis rätt i vart nionde mål

Förvaltningsrätterna avgjorde 3 616 mål om överprövning av upphandling 2020. Av dessa avgjordes 2 192 (61 procent) efter en prövning i sak, vilket är i nivå med tidigare år. I resterande 1 424 mål (39 procent) avgjorde förvaltningsrätterna däremot ärendet utan en prövning i sak.

När ett mål avgörs utan att prövas i sak innebär det att rätten inte tagit ställning i den fråga som var aktuell i målet. Det kan till exempel bero på att ansökan kom in för sent, att ansökan återkallades, att den sökande saknade talerätt eller att målet lämnades över till en annan förvaltningsrätt.

Av de 3 616 mål som avgjordes av förvaltningsrätterna under 2020 fick den klagande helt eller delvis rätt i sin talan i 11 procent av målen.

Utgång i upphandlingsmål i förvaltningsrätterna under de senaste fem åren, 2016–2020 (procent)

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (bearbetning), 2021.

Tre månaders handläggningstid i förvaltningsrätterna

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga 3 316 upphandlingsmål som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2020 var 2,8 månader. Det skiljer dock i handläggningstid beroende på om målet har avgjorts med eller utan en prövning i sak.

Att någon prövning i sak inte har gjorts kan till exempel bero på att målet avvisats eller avskrivits. Mål som avgörs utan en prövning i sak tar i genomsnitt 1–2 månader, oberoende av instans.

De 1 124 mål i förvaltningsrätterna där någon prövning i sak inte gjordes hade en handläggningstid på 1,6 månader, vilket är en ökning jämfört med 2019. Handläggningstiden för de 2 192 mål där förvaltningsrätterna gjort en sakprövning var däremot i genomsnitt 3,6 månader, vilket är en minskning jämfört med 2019.

Genomsnittlig handläggningstid (månader) i mål om överprövning

Genomsnittlig handläggningstid (månader) i mål om överprövning i förvaltningsrätterna (FR), kammarrätterna (KR) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), 2016–2020.

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (bearbetning), 2021.

Vart femte mål överklagas till en kammarrätt och vart tredje till HFD

Det finns ingen longitudinell statistik över upphandlingsmålen. För att uppskatta hur stor del av förvaltningsrätternas avgöranden som överklagas kan antalet inkomna mål till kammarrätterna i förhållande till antalet avgjorda mål i förvaltningsrätterna samma år användas. Med den metoden blev 2020 uppskattningsvis vart femte avgörande i förvaltningsrätterna överklagat till en kammarrätt.

Upphandlingsmål överklagade till kammarrätterna under de senaste fem åren, 2016–2020

Domstol Antal 2016 2017 2018 2019 2020
Förvaltningsrätterna Antal avgjorda mål 3 716 3 672 2 862 3 024 3 616
Kammarrätterna Antal inkomna mål 795 925 676 513 778
Uppskattad andel överklagade mål   21 % 25 % 24 % 17 % 22 %

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (bearbetning), 2021.

På samma sätt kan andelen av kammarrätternas beslut som överklagats till HFD uppskattas. Med den metoden blev 2020 uppskattningsvis vart tredje avgörande i kammarrätterna överklagat till HFD.

Upphandlingsmål överklagade till HFD under de senaste fem åren, 2016–2020

Domstol Antal 2016 2017 2018 2019 2020
Kammarrätterna Antal avgjorda mål 736 938 742 536 742
HFD Antal inkomna mål 202 385 328 169 257
Uppskattad andel överklagade mål   27 % 41 % 44 % 32 % 35 %

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (bearbetning), 2021.

Kammarrätterna ändrade utgången helt eller delvis i vart femte mål

I de 742 upphandlingsmål som avgjordes i kammarrätterna under 2020 ändrades förvaltningsrättens avgörande helt eller delvis i 43 mål. Förvaltningsrättens avgörande stod sig i 697 mål varav 541 inte prövades i sak av kammarrätten.

Att ett mål ändras innebär att avgörandet från förvaltningsrätten ersätts med kammarrättens avgörande. Det är dock inte möjligt att utifrån dessa uppgifter från Domstolsverket följa utfallet av rättsprocesserna för att avgöra hur ofta den som ansökte om överprövning i förvaltningsrätten får rätt i slutändan. Se mer om detta i kapitel 10.7 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 (Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2020:5).

Utgång i upphandlingsmål i kammarrätterna under de senaste fem åren, 2016–2020

Domstol Utgång 2016 2017 2018 2019 2020
Kammarrätterna Ändrade 137 237 87 51 43
Kammarrätterna Ej ändrade 599 697 654 481 697
Kammarrätterna – varav ej prövade i sak 484 602 478 429 541

Källa: Domstolsverket (data) och Konkurrensverket (bearbetning), 2021.

Dokument och länkar