Innehåll på sidan

Anbudsgivare i annonserade upphandlingar

Hur konkurrensen på upphandlingsmarknaderna fungerar beror på ett flertal olika saker, där antalet anbudsgivare är en aspekt som kan utgöra en grov indikator.

Andra faktorer som också är viktiga är till exempel hur många kontrakt eller ramavtal som tilldelas i upphandlingen, om anbudsgivarna har koppling till varandra (till exempel ingår i samma koncern) hur många aktörer det finns på marknaden, om det finns ett anbudssamarbete mellan någon eller några aktörer, hur intressanta de offentliga organisationerna är som kunder, om det existerar en privat marknad vid sidan av den offentliga och hur den i så fall fungerar. Uppdragsforskning har också visat att på vissa marknader kan även antalet upphandlingar som annonseras parallellt påverka konkurrensen i enskilda upphandlingar då antalet anbudsgivare minskar ju fler upphandlingar som genomförs samtidigt.

Statistik om genomsnittligt antal anbudsgivare och andelen upphandlingar med en anbudsgivare kan användas som grova indikatorer och utvecklingen av nyckeltalen kan ändå säga något om intresset för de offentliga verksamheterna som köpare förändras över tid. Det kan också användas som en indikator på skillnader mellan olika branscher och marknadssegment – om det finns fler eller färre anbudsgivare på marknaden. Mer statistik om anbudsgivare utifrån vad som upphandlas genom en indelning i huvud-cpv-koder finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

För att få en djupare bild av enskilda marknader är uppgifter om anbudsgivare, både de som tilldelats kontrakt eller ramavtal och de som deltagit men inte vunnit något kontrakt eller ramavtal, en viktig pusselbit för att studera hur marknader som är helt eller delvis upphandlingsmarknader fungerar och vad som påverkar konkurrensen på dessa marknader. Det vill säga marknader där offentliga verksamheter genom upphandling agerar köpare – såväl när de är dominerande som när det existerar en privat marknad vid sidan av den offentliga.

I avsnitt 4.1 i Nyckeltal om offentliga upphandlingar publicerade 2020 (Konkurrensverkets analys i korthet 2021:3) finns mer information om statistiken och vad man bör tänka på när man använder den.

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare fortsätter att öka

Intresset för offentliga upphandlingar fortsätter att öka. 2020 var det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling 4,9. Det kan jämföras med bottennoteringen 2017 då det genomsnittliga antalet anbudsgivare var 4,1 per upphandling. Det är positivt eftersom det är viktigt att företag och andra organisationer ser det offentliga som en attraktiv kund. Konkurrens mellan leverantörer i offentlig upphandling kan leda såväl till lägre kostnader som bättre kvalitet och mer innovativa lösningar.

Notera: Uppgift om antalet anbudsgivare saknas för 30 procent av upphandlingarna 2012. Motsvarande andel är 28 pro­cent för 2013–2015, 26 procent för 2016, 24 procent för 2017 och 21 procent för 2018, 20 procent år 2019 och 20 pro­cent 2020. Vid tolkning av statistiken bör därför viss försiktighet iakttas.

Genomsnittligt antal anbudsgivare i upphandlingar annonserad 2016–2020 (antal)

Källa: Mercell (data) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning), 2021.

Andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare fortsätter att minska

2020 hade var sjunde upphandling en anbudsgivare och hälften av upphandlingarna hade fyra eller fler anbudsgivare.

Andel upphandlingar annonserade 2020 utifrån antal anbudsgivare (procent)

Källa: Mercell (data) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) samt Konkurrensverket (visualisering), 2021.

Det positiva är att sedan 2017 har andelen upphandlingar med bara en anbudsgivare minskat med 5 procentenheter.

Andel upphandlingar utifrån antal anbudsgivare, det år upphandlingen annonserades, 2016–2020 (procent)

Antal anbudsgivare 2016 2017 2018 2019 2020
1 16% 19% 18% 18% 14%
2 22% 23% 23% 22% 20%
3 19% 18% 18% 18% 17%
4 13% 13% 12% 12% 13%
5 9% 9% 8% 9% 9%
6 6% 6% 5% 6% 6%
7 4% 3% 3% 4% 5%
8 2% 2% 2% 3% 3%
9 2% 2% 2% 2% 2%
10 1% 1% 1% 2% 2%
>10 5% 5% 6% 6% 8%

Källa: Mercell (data) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning), 2021.

Dokument och länkar