Upphandlande myndigheter och enheter

De som omfattas av skyldigheten att upphandla kallas upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. Lagarna som reglerar offentlig upphandling skiljer sig delvis åt i hur de beskriver dem som ska upphandla.

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU) kallas upphandlande myndigheter
    1 kap. 18 och 22 §§ LOU 
  •  Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) kallas upphandlande enheter
    1 kap. 22 § LUF
  • Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) kallas upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter
    2 kap. 25 och 26 §§ LUFS
  • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) kallas upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter. 1 kap. 20 och 21 §§ LUK

Lagen om offentlig upphandling, LOU

LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen.

Upphandlande myndigheter

De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Till dessa hör statliga och kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i kommuner och landsting. Hit räknas även vissa offentligt styrda organ. Offentligt styrda organ är till exempel bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten. Även sammanslutningar av en eller flera myndigheter, församlingar eller offentligt styrda organ omfattas.

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF

LUF gäller som huvudregel för upphandling av varor, tjänster och bygg-entreprenader som genomförs av aktörer som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna - vatten, energi, transporter och posttjänster. En förutsättning är att det som köps in är kopplat till just den verksamhet som faller in under LUF.

Upphandlande enheter

De som tillämpar LUF kallas upphandlande enheter. Till dessa hör dels upphandlande myndigheter, dels företag som är verksamma inom försörjningssektorerna och som en upphandlande myndighet har ett bestämmande inflytande över. Detsamma gäller för företag som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna med stöd av en särskild rättighet eller ensamrätt.

Lagen om upphandling av koncessioner, LUK

LUK är tillämplig vid upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner. En koncession är när en leverantör får i uppdrag att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar leverantören. Ett exempel på en koncession är när en kommun ger ett företag i uppdrag att driva en parkeringsplats. Företaget får då sin ersättning i form av parkeringsavgifter. Ersättningen kommer alltså inte från kommunen. I vissa fall kan ersättningen komma både från parkeringsplatsens kunder och från kommunen.

Upphandlande myndigheter eller enheter

De som tillämpar LUK kallas för upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter.

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS

LUFS gäller för upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och omfattar varor, tjänster och byggentreprenader som är avsedda för militära syften.

Upphandlande myndigheter eller enheter

De som tillämpar LUFS kallas för upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter.

Inköpscentral

En inköpscentral är en upphandlande myndighet eller en upphandlande enhet som fortlöpande erbjuder centraliserad inköpsverksamhet åt andra upphandlande myndigheter eller enheter. En inköpscentral kan bland annat ingå ramavtal i eget namn eller köpa varor eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande myndigheter eller enheter. (1 kap. 14 § LOU, 1 kap. 13 § LUF eller 2 kap. 12 § LUFS). Den som avser att anlita en inköpscentral behöver inte upphandla den tjänsten.

När inköpscentralen i eget namn ingår ramavtal för andra upphandlande myndigheters räkning ansvarar inköpscentralen för att upphandlingen genomförs i enlighet med gällande regler. Det är också inköpscentralen som kommer att uppträda som part om upphandlingen blir föremål för överprövning. Vid en förnyad konkurrensutsättning baserat på ramavtalet är det däremot den avropande myndigheten eller enheten som blir ansvarig för att upphandlingen följer alla gällande bestämmelser.

Relaterad information

Senast uppdaterad: