Innehåll på sidan

Pristagare i uppsatstävlingen

2020 deltog ca 20 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling. Sex uppsatsbidrag gick vidare och belönades med sammanlagt 100 000 kronor.

Pristagare – Ekonomi 2020

1:a pris – 25 000 kronor 

Författare: Filip Mellgren, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Uppsats: Tacit collusion with deep multi-agent reinforcement learning.
Handledare: Andreea Enache
Motivering: "Uppsatsen analyserar tyst samverkan, och mer specifikt hur machine learning algoritmer påverkar automatiserad prissättning. Författaren beskriver och utvecklar en "deep reinforcement" algoritm, en så kallad Q-learning algoritm i en simulerad ekonomisk multi-agent modell. Vidare utforskar författaren om denna algoritm kan komma fram till och upprätthålla tyst samverkan, alltså en kartelliknande situation med höga priser och vinst, men utan att det innebär direkt och olaglig kommunikation. Forskning och studentarbeten är ofta fokuserade till en disciplin, men den här uppsatsen lyckas väl i att brygga mellan nationalekonomi och datavetenskap. Uppsatsen är välskriven och mycket avancerad inom båda de fält som den spänner över".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Filip Mellgren

Läs uppsatsen: Tacit collusion with deep multi-agent reinforcement learning

2:a pris – 15 000 kronor 

Författare: Samielle Drake, Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
Uppsats: The price of few tenders – Evidence from public procurement of internal cleaning services in Sweden.
Handledare: Tommy Lundgren
Motivering: "Uppsatsen analyserar hur kvalifikationskrav påverkar konkurrens och pris på offentliga kontrakt tilldelade via upphandling av städtjänster. Författaren baserar sin analys på svenska data från offentliga upphandling av städtjänster mellan 2015 och 2017. Enligt ekonomisk teori ger ökad konkurrens lägre priser och därmed lägre prispåslag. Så kallade "ska-krav" kan däremot förknippas med högre kostnader för potentiella leverantörer. Det förklaras av att kostnaden för genomförandet av själva tjänsten kan påverkas men också genom att kraven fungerar som en inträdeskostnad. Det senare kan ha negativ påverkan på antalet anbudsgivare (minskad konkurrens). Författaren analyserar, hur man kan skilja dessa effekter från varandra. Analysen visar på att ökad konkurrens ger bättre (lägre) priser samt att det inte verkar finnas någon signifikant effekt på inträdeskostnaderna. Däremot påverkar flera ska-krav individuellt prisnivån. Uppsatsen är välskriven och behandlar ett viktigt tema både for en konkurrensmyndighet och en upphandlingsmyndighet. Författaren visar på god förmåga att koppla ihop ekonomisk teori och avancerad empirisk analys".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Samielle Drake

Läs uppsatsen: The price of few tenders – Evidence from public procurement of internal cleaning services in Sweden

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Jesper Ekman, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Regulation, Acquisition and Efficiency – a study of Swedish network operators.
Handledare: Jonas Häckner
Motivering: "Uppsatsen behandlar energimarknaden. Specifikt analyseras marknaden för elektricitet av typen lågspänning och effekten av förvärv på företagens arbetskraftskostnader, driftskostnader och konsumentpriser. I analysen beaktas de två regimförändringar gällande vinstreglering som ägt rum under den tidsperiod som studeras. Enligt uppsatsen har förvärven inte någon effekt på arbetskrafts- eller driftskostnader medan en positiv effekt kan identifieras efter den vinstreglering som infördes 2012. Uppsatsen är välskriven och behandlar ett aktuellt område med bred relevans. Författaren har på ett ändamålsenligt sätt relaterat uppsatsens bidrag till existerande litteratur och visar på god förmåga att hantera ekonomisk teori och avancerad empirisk metod".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Jesper Ekman

Läs uppsatsen: Regulation, Acquisition and Efficiency – a study of Swedish network operators 

Pristagare – Juridik 2020

1:a pris – 25 000 kronor

Författare: Philippa Nilsson, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.
Uppsats: Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt.
Handledare: Olle Lundin 
Motivering: "En högst relevant fråga är vilka möjligheter som kommuner har att finansiera och samverka med idéburna aktörer som bedriver kvinnojourer utan att upphandlingsreglerna blir tillämpliga. I uppsatsen diskuterar författaren politiska och juridiska perspektiv på frågan på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Författaren redovisar och analyserar systematiskt vilket utrymme som finns enligt gällande rätt, doktrin och rättspraxis att dela ut ekonomiska bidrag utan tillämpning av upphandlingsreglerna. Författarens engagemang för den idéburna sektorn och dess möjlighet att verka på området har ett tydligt genomslag samtidigt som den juridiska analysen präglas av objektivitet".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Philippa Nilsson

Läs uppsatsen: Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplik

2:a pris – 15 000 kronor

Författare: Frida Råhlander, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: Prisalgoritmer och prisbindning – En konkurrensrättslig analys.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Prisalgoritmer och dess påverkan på konkurrensen har diskuterats under en längre tid inom konkurrensrätten. I uppsatsen har författaren på ett utförligt och pedagogiskt sätt beskrivit vad prisalgoritmer är och hur de kan påverka framför allt den vertikala prisbindningen. Uppsatsen är mycket välskriven och författaren redovisar EU:s konkurrensrättsliga reglering och tillsyn på området på ett förtjänstfullt sätt, samt belyser frågan om den är ändamålsenlig".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Frida Råhlander

Läs uppsatsen: Prisalgoritmer och prisbindning – En konkurrensrättslig analys

3:e pris – 10 000 kronor

Författare: Patrik Lundström, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
Uppsats: The assessment of Innovation Effects in EU Merger Control – With specific focus on the Dow/DuPont decision and Start-up Acquisitions.
Handledare: Marios Iacovides
Motivering: "Frågan om vilken hänsyn innovationseffekter har inom ramen för reglerna om prövning av företagskoncentrationer är omdiskuterad och har lett till ökad debatt på senare tid, särskilt med anledning av ny rättspraxis på EU-nivå och i relation till hur frågan berör så kallade start-up bolag. Författaren har, med en rättsekonomiskt ansats, tagit ett nytt grepp på ämnet och gjort en väldigt bra analys av dessa relevanta frågor".

Läs en intervju med uppsatsförfattaren Patrik Lundström

Läs uppsatsen: The assessment of Innovation Effects in EU Merger Control – With specific focus on the Dow/DuPont decision and Start-up Acquisitions