Direktupphandling

En direktupphandling används vanligast när det som ska köpas har ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen. En direktupphandling kan också i vissa fall användas om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska gå till. Det finns dock regler om att myndigheten ska ha riktlinjer och dokumentationskrav som du behöver ta hänsyn till. Det finns inte heller något hinder för att du annonserar dina direktupphandlingar i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Tillåten direktupphandling

Inköp som inte omfattas av upphandlingsreglerna

Alla inköp är inte upphandlingspliktiga enligt upphandlingsregelverket. Du behöver därför inte följa förfaranderegleringen i upphandlingslagstiftningen för dessa inköp. Men kom ihåg att bevisbördan för undantag ligger på myndigheten.

Direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

Direktupphandlingsgränsen är en i lagarna fastställd procentssats av tröskelvärdet. Om värdet av upphandlingen inte överstiger denna gräns får den upphandlande myndigheten eller enheten använda direktupphandling.

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU): 615 312 kronor
  • Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF): 1 142 723 kronor
  • Lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS): 1 142 723 kronor
  • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK): 2 746 930 kronor

Tänk på att det inte enbart är det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret.

Mer om direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

Direktupphandling över direktupphandlingsgränsen men under tröskelvärdena

Direktupphandling får i undantagsfall användas när kontraktet har ett värde som ligger över direktupphandlingsgränsen men under EU:s tröskelvärden. För att det ska vara tillåtet att direktupphandla krävs att kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda.

Mer om tröskelvärden

Mer information om förhandlat förfarande utan föregående annonsering på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Synnerliga skäl

Direktupphandling kan också användas om det finns så kallade synnerliga skäl och värdet på kontraktet ligger mellan direktupphandlingsgränsen och EU:s tröskelvärden.

Mer om tröskelvärden

Direktupphandling över tröskelvärdena

Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan den upphandlande myndigheten eller enheten direktupphandla när kontraktets värde ligger över EU:s tröskelvärden. Kriterierna för att få tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering måste då vara uppfyllda. Ett sådant förfarande kallas ibland även ”direktivstyrd direktupphandling”.

Mer om tröskelvärden

Mer information om förhandlat förfarande utan föregående annonsering på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Bevisbördan för undantaget ligger på myndigheten

Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. Om en upphandlande myndighet anser sig har rätt att tillämpa en undantagsregel ligger bevisbördan för att alla förutsättningar för att tillämpa detta undantag är uppfyllda alltså på myndigheten.

Otillåten direktupphandling

En otillåten direktupphandling innebär att en upphandlande myndighet köper en vara, tjänst eller byggentreprenad från en leverantör utan att följa upphandlingsreglerna, trots att det inte finns ett tillämpligt undantag från annonseringsplikten eller upphandlingsskyldigheten.

Ett sådant avtal kan ogiltigförklaras och myndigheten som slöt avtalet riskerar att få betala en upphandlingsskadeavgift.

Mer om otillåten direktupphandling

Beakta de grundläggande principerna

Det finns inte några lagkrav på en viss form för direktupphandlingar men som offentlig köpare ska man alltid beakta de grundläggande principerna för upphandling.

Mer om de grundläggande principerna

Riktlinjer för direktupphandling och dokumentationsplikt

Upphandlande myndigheter och enheter ska anta riktlinjer för direktupphandling samt dokumentera skälen för inköp som överstiger 100 000 kronor.

Du kan till viss del skydda ditt avtal genom en förhandsinsyn

Genom att i en så kallad annons om förhandsinsyn offentliggöra avsikten att direktupphandla ett kontrakt kan myndigheten skydda kontraktet mot en så kallad ogiltighetstalan. Det krävs då att förhandsinsynen är gjort på ett korrekt sätt.

Läs mer om förhandsannonsering på Upphandlingsmyndighetens webbplats 

Om du är tveksam kan du alltid välja att följa upphandlingsreglerna och annonsera din upphandling. Du främjar då en effektiv konkurrens och rättssäkerhet samtidigt som du motarbetar korruption.

Relaterad information

Senast uppdaterad: