Public Procurement Thresholds and Data in Sweden

Public Procurement Thresholds and Data in Sweden

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Giancarlo Spagnolo har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, studerat upphandlingar med värden strax under tröskelvärdena. Framförallt studeras fenomenet "sammanbuntning" vilket innebär onormalt stora koncentrationer av upphandlingar med värden strax under tröskelvärdena. Studien fokuserar även på frågan om tillgängligheten till svensk upphandlingsstatistik. Medförfattare är Roman Bobilev, Andrea Guglielmo samt Elena Paltseva.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling

Kollektivavtal och kollektivavtalsvillkor i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Andrea Sundstrand har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utrett i vilken utsträckning det är möjligt för upphandlande myndigheter att ställa krav på kollektivavtal eller på andra arbetsrättsliga villkor, i syfte att skydda arbetstagarna från orimliga löner och osäkra anställnings- och arbetsförhållanden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

Affärsbaxning – ett ramverk för den goda affären

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Lars-Johan Åge vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utvecklat befintliga teorier och arbetssätt om ett modernt affärsmannaskap (Affärsbaxningsmodellen) till ett inköpssammanhang och därigenom visat hur modellen även kan användas inom offentliga inköp. Medförfattare till rapporten är Johan Stern vid Ramberg Advokater.

Läs mer och beställ/ladda ner

Nya marknader och jämställdhet - Leder ökad konkurrens till ökad jämställdhet på arbetsplatsen?

Nya marknader och jämställdhet - Leder ökad konkurrens till ökad jämställdhet på arbetsplatsen?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Karl Lundvall vid Copenhagen Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur jämställdheten utvecklats på de marknader som under de senaste åren har varit föremål för konkurrensfrämjande reformer. Medförfattare till rapporten är Amanda Stefansdotter.

Läs mer och beställ/ladda ner

Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

Överprövning av offentliga upphandlingar. En intervjustudie om skillnader mellan LOU och LUF

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Sofia Lundberg vid Umeå universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat möjliga förklaringar till att upphandlingar inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) tycks föranleda en mindre andel överprövningar än upphandlingar som görs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Läs mer och beställ/ladda ner