Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM På uppdrag av Konkurrensverket har professor Tom Madell belyst behovet av rättsmedel och möjligheten att föra talan inför domstol i LOV (lagen om valfrihetssystem) relaterade ärenden. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Val av primärvård: resultat från en brukarundersökning baserad på invånarepaneler

Val av primärvård: resultat från en brukarundersökning baserad på invånarepaneler

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM Konkurrensverket har gett docenterna Lars Nordgren och Bengt Åhgren i uppdrag att genomföra en brukarundersökning om invånarnas benägenhet att aktivt välja vårdtagare inom primärvården, samt vilka faktorer som spelar in om ett aktivt val görs.

Läs mer och beställ/ladda ner

Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för undantag från förbud

Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för undantag från förbud

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010 På uppdrag av Konkurrensverket har docent Henrik Jordahl utrett kriterier för undantag från en förbudsregel för myndigheter att bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Certifiering, konkurrens och handel

Certifiering, konkurrens och handel

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har fil.mag. Anna Andersson och docent Joakim Gullstrand analyserat frågan om, i vilken grad och till vilken effekt frivilliga märkningssystem utgör handelshinder eller inte. Det är författarna som själva svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

En logisk fälla - relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling

En logisk fälla - relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Anders Lunander, fil. dr vid Örebro universitet, analyserat relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling. Det är författaren som själv svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner