Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter

Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har jur. dr. Richard Wessman undersökt varför det vid upphandling av IT-system ofta åberopas att endast ett visst företag kan leverera upphandlingsföremålet, vilket gör att upphandlingen inte kan konkurrensutsättas

Läs mer och beställ/ladda ner

Inför prisregleringen av fjärrvärme - vilka lärdomar kan dras från ekonomisk teori och empiri?

Inför prisregleringen av fjärrvärme - vilka lärdomar kan dras från ekonomisk teori och empiri?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2013 På uppdrag av Konkurrensverket har Jerker Holm vid Lunds universitet redogjort för ekonomisk teori och empirisk forskning som är relevant för en prisförändringsprövning av fjärrvärme. Rapporten tar upp ett antal aspekter som är viktiga att beakta vid utformningen av en prisreglering för fjärrvärme.

Läs mer och beställ/ladda ner

Regelförändringar i transportsektorn - Effekter av omregleringen inom inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning

Regelförändringar i transportsektorn - Effekter av omregleringen inom inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har Jan-Eric Nilsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att kartlägga och följa upp utvecklingen efter regelreformeringarna inom fyra områden inom transportsektorn: inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik samt bilprovning.

Läs mer och beställ/ladda ner

Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

Utvecklingen på telemarknaderna efter regelreformerna

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har Roger Pyddoke, vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, undersökt telemarknadernas utveckling. Studien belyser hur priser, efterfrågan, marknadsandelar och investeringar inom telefoni och bredband har utvecklats efter 2003.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar - Teori och empiri

Konkurrens- och effektivitetseffekter av privatiseringar - Teori och empiri

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har forskaren Lars Persson, verksam vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), belyst för- och nackdelar med statligt ägande på koncentrerade marknader.

Läs mer och beställ/ladda ner