Partsinsyn under utredning - datarum

När Konkurrensverket har skickat ett utkast till stämningsansökan eller åläggande ges parterna också tillgång till handlingarna i ärendet. Vissa uppgifter som omfattas av sekretess kan Konkurrensverket välja att låta part få del av i datarum i Konkurrensverkets egna lokaler.

Vanligen bedömer vi att partsinsyn genom analys i datarum är mest lämplig när det rör kvantitativa data som Konkurrensverket har använt sig av för statistiska och ekonomiska analyser i utredningen.

Konkurrensverket begränsar då i ett beslut kretsen av personer som får tillgång till datarummet, exempelvis företagens ekonomiska ombud. Beslutet innehåller även information om vilka regler i övrigt som gäller för användandet av datarummet. Konkurrensverket informerar också företagets ombud hur datan är strukturerad innan analysen påbörjas.

I normalfallet erbjuder vi ombuden tillgång till datarummet under tre dagar. Den rapport som företagets ombud upprättar efter analysen sekretessgranskas av Konkurrensverket innan den får tas med från Konkurrensverkets lokaler.