Muntligt förfarande

För att öka effektiviteten i handläggningen och för att stärka rättssäkerheten för parterna finns det en möjlighet till muntligt förfarande.

Det muntliga förfarandet sker inom ramen för förvaltningslagens bestämmelser och tillämpas i alla ärenden rörande artikel 101 och 102 i EUF-fördraget, 2 kap. 1 § och 2 kap. 7 § konkurrenslagen där Konkurrensverket sänder ett preliminärt ställningstagande till en part om misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna.

Muntligt förfarande kan även ske i fall där Konkurrensverket överväger att väcka talan mot en konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt 3 kap. 27-29 §§ konkurrenslagen.

Vad innebär muntligt förfarande?

Rutinen muntligt förfarande innebär att en part i ett lagtillämpningsärende erbjuds att komplettera sitt skriftliga svar på Konkurrensverkets beslutsutkast, eller utkast till ansökan om stämning, genom att även muntligen få kommentera Konkurrensverkets preliminära ställningstagande. 

Avsikten med förfarandet är att det ska bidra till att göra Konkurrensverkets utredningar mer fullständiga och på så sätt bidra till väl underbyggda beslut. Dessutom ökar möjligheten för företagen att få sin sak belyst så väl som möjligt.

Det muntliga förfarandet kan effektivisera våra utredningar och bidra till att renodla processer och därigenom minska Konkurrensverkets och parternas processkostnader.

Hur går det muntliga förfarandet till?

Den muntliga handläggningen, det vill säga kompletteringen av ett skriftligt svar, sker inom ramen för förvaltningslagens bestämmelser. Det innebär att reglerna för bland annat dokumentation och kommunicering gäller. Även offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser tillämpas.

Ramen för förfarandet utgörs av ett beslutsutkast, eller ett utkast till ansökan om stämning, och parternas skriftliga svar.

De som bjuds in att utnyttja möjligheten är parten/parterna och deras ombud. På parts begäran kan annan eventuellt närvara för att belysa saken. Andra intressenter eller intresserade bjuds inte in till förfarandet.

Information om möjligheten att muntligt komplettera det skriftliga svaret lämnas regelmässigt i och med att beslutsutkastet, eller utkastet till ansökan om stämning, sänds till parten. Konkurrensverket erbjuder i normalfallet ett muntligt förfarande inom två veckor efter den angivna fristen för det skriftliga svaret. För Konkurrensverkets planering ombeds parten underrätta Konkurrensverket inom tio dagar från erhållandet av Konkurrensverkets preliminära ställningstagande om denne vill utnyttja möjligheten till muntligt förfarande. De föreslagna tidsfristerna är Konkurrensverkets önskemål – parter kan enligt 14§ förvaltningslagen begära möte när de så önskar.

Ordförande vid mötet är en erfaren tjänsteman som tidigare inte har deltagit i beredningen av ärendet. Ordföranden biträds av ytterligare en tjänsteman som också är protokollförare vid mötet. Ordförandens roll är att säkerställa att mötet genomförs på ett effektivt och sakligt sätt och att syftet med mötet uppnås. Ordföranden se även till att framställning och frågor hålls inom den angivna ramen.

Den avdelningschef som ansvarar för ärendet och de tjänstemän som berett ärendet deltar också i mötet.

Avsikten med mötet är att den part som begärt mötet ska yttra sig. Utrymme ska finnas för frågor om klarlägganden av skriftliga och muntliga svar på beslutsutkast eller utkast till ansökan om stämning. Parten bör i förväg ange hur lång tid man anser sig behöva för sin framställning och om möjligt även en agenda för framställningen.

I normalfallet äger det muntliga förfarandet rum i Konkurrensverkets lokaler. Lämpligheten av att samtliga parter är närvarande vid samma mötestillfälle får bedömas från fall till fall, men utgångspunkten bör vara att samtliga parter deltar i ett och samma möte. En part har dock möjlighet att begära att en viss del av mötet hålls enskilt, till exempel om företagshemligheter ska beröras.

Beslutsunderlag

Ett protokoll från det muntliga förfarandet upprättas och ingå som underlag i Konkurrensverket beslut i ärendet. Innan protokollet färdigställs ges parterna möjlighet att lämna synpunkter på protokollet.