Kvalitetssäkring av beslut

Konkurrensverket har som tillsynsmyndighet ett ansvar för att våra utredningar bedrivs objektivt och grundligt. Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring och arbetar kontinuerligt med att säkerställa att arbetet uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning.

Delning och föredragning

Konkurrensverket är ett så kallat enrådighetsverk, vilket innebär att beslut fattas av generaldirektören. Inför en beslutsföredragning delas underlag till samtliga avdelningar i syfte att säkerställa att Konkurrensverkets samlade kunskap och erfarenhet tas tillvara och relevanta synpunkter fångas upp. Delningen är ett sätt att säkerställa hög kvalitet i våra utredningar och beslut. Vi genomför även delningar och föredragning för generaldirektören under utredningens gång i syfte att inhämta synpunkter. Sådana samråd är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet och förankra utredningens mål och inriktning.

I vissa fall har generaldirektören lämnat över rätten att ta beslut till andra tjänstemän.

Bevis- och ekonomföredragning

I konkurrenstillsynen använder vi oss också av ett internt kvalitetssäkringsförfarande som kallas för bevis- och ekonomföredragning. En sådan föredragning äger rum i de fall utredningen talar för att det kan bli aktuellt att delge företaget ett utkast till stämningsansökan eller utkast till beslut om åläggande. Vid bevis- och ekonomföredragningen deltar de tjänstemän som genomfört utredningen (projektgruppen), ansvariga chefer samt tjänstemän från chefsekonomavdelningen och juridiska avdelningen som inte har deltagit i det faktiska utredningsarbetet.

Inför bevis- och ekonomföredragningen delas ett skriftligt arbetsmaterial till chefsekonomavdelningen och juridiska avdelningen. Underlaget består normalt av projektgruppens utkast till förslag till ställningstagande (till exempel utkast till stämningsansökan) med tillhörande bevisning och annat relevant material.

Vid bevis- och ekonomföredragningen presenterar projektgruppen sin utredning, analys och den framtagna bevisningen. Även parternas invändningar och svagheter i bevisningen presenteras tydligt. I återkopplingen till projektgruppen redogör chefsekonomavdelningen och juridiska avdelningen för hur de ser på utredningsmaterialet och den bevisning och analys som har presenterats.

Projektgruppen omhändertar och värderar de synpunkter som kommit fram och därefter är det dags för samråd med generaldirektören i frågan om det finns skäl att skicka ett utkast till stämningsansökan till parterna. Vid samrådet redovisas återkopplingarna från chefsekonomavdelningen och juridiska avdelningen.

Utkast till ställningstagande till EU-kommissionen

Genom förordning 1/2003 får nationella konkurrensmyndigheter och domstolar tillämpa EU:s konkurrensregler i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) om det finns en effekt på handeln mellan EU:s medlemsstater. I sådana konkurrenstillsynsärenden där samhandeln påverkas ska Konkurrensverket skicka ett utkast till ställningstagande till kommissionen, vilket innebär en kvalitetssäkring av Konkurrensverkets rättsliga bedömning. Vi har också möjlighet att rådgöra med kommissionen i alla ärenden som gäller tillämpning av gemenskapsrätten.

Möjlighet för part att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till beslut

Det innebär också en kvalitetssäkring att de myndigheter eller företag som utreds erbjuds möjlighet att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till beslut, ansökan om stämning i konkurrenstillsynsärenden eller ansökan om upphandlingsskadeavgift.

Muntligt förfarande

I konkurrenstillsynsärenden erbjuder vi dessutom en part att lägga fram sina synpunkter på ett beslutsutkast från Konkurrensverket muntligt vid ett möte. Detta är ytterligare ett sätt att säkerställa väl underbyggda ställningstaganden och hög kvalitet i våra beslut. Ett protokoll från det muntliga förfarandet upprättas och ingår som underlag i Konkurrensverket beslut i ärendet.

Mer information om muntliga förfaranden

Relaterad information