Så arbetar vi

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten och säkerställa att arbetet uppfyller kraven på en rättssäker, effektiv och ändamålsenlig handläggning.
Läs mer om hur det går till när vi fattar beslut och om vårt kvalitetsarbete.

Konkurrensverkets organisation

Vi är organiserade i tio enheter. Enheterna ansvarar inom sitt respektive ansvarsområde för att:

  • utreda och ingripa mot överträdelser av konkurrensreglerna
  • handlägga ärenden om företagskoncentrationer
  • utöva tillsyn över offentliga upphandlingar.

Särskilda arbetsgrupper

En särskild arbetsgrupp - Koncentrationsgruppen -  ansvarar för anmälningar om företagskoncentrationer.
Här kan du läsa mer om hur vår handläggning av företagskoncentrationer går till.

När vi får in tips om konkurrens- eller upphandlingsproblem är det tipsfunktionen som arbetar med att ta hand om uppgifterna som vi får in. Så här går deras arbete till.

Ett företag som deltar i ett kartellsamarbete kan slippa böter om det är först med att kontakta Konkurrensverket och avslöja kartellen. Då får företaget det vi kallar för eftergift. Vår eftergiftsgrupp arbetar bland annat med att underlätta för företag som vill ansöka om eftergift.
 Här kan du läsa om hur vi handlägger anmälningar om eftergift.

Projektarbete

En stor del av vårt arbete sker över avdelningsgränserna, i projektform. Projektgrupperna sätts samman utifrån den uppgift som ska lösas, till exempel en kartellutredning.