Regeringsuppdrag 2018

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Konkurrensverket. Här finns de regeringsuppdrag som Konkurrensverket har för 2018 och som vi ska redovisa till regeringen.

 • Kunskapsunderlag om marknadskoncentration och konkurrenssituation inom bygg- och byggmaterialindustrin
  Konkurrensverket ska utifrån de senaste årens studier redovisa vilka områden som myndigheten bedömer att det är angeläget att belysa bättre än i dag inom bygg- och byggmaterialindustrin med avseende på konkurrensen inom bostadsbyggandet. Myndigheten ska vidare lämna förslag på vilka frågor inom bostadsbyggnadsområdet som ur en konkurrenssynpunkt bör prioriteras för framtiden samt redovisa vilka resurser som behövs för att utreda respektive fråga.

  Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 31 augusti 2018.

  Rapport: Bättre konkurrens i bostadsbyggandet. En uppföljning av utvecklingen 2015–2018 samt en kartläggning av fortsatt utredningsbehov (1,9 Mb)
   
 • Kartläggning och analys av förhållanden som begränsar konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (385 kb) att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet hos marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. I detta ligger att särskilt kartlägga och analysera förhållanden som begränsar konkurrensen på den svenska marknaden för livsmedel och jordbruksprodukter. Konkurrensverket ska också föreslå åtgärder som kan vidtas på olika nivåer för att förbättra konkurrensen, motverka förekomsten av otillbörliga affärsmetoder i den utsträckning dessa kan antas påverka eller vara ett uttryck för konkurrensförhållandena samt stärka de mindre företagens ställning i leverantörskedjan.

  Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 21 juni 2018.

  Rapport: Konkurrensen i livsmedelskedjan (2,8 Mb)

 • Rapporteringsskyldighet om offentlig upphandling
  Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Upphandlingsmyndigheten utföra viss rapporteringsskyldighet om offentlig upphandling till EU-kommissionen.

  Uppdraget redovisades till EU-kommissionen den 17 april 2018.

  Rapport: The Swedish procurement monitoring report 2018 (inkl. svensk sammanfattning) (2 Mb)

 • Konkurrensen i Sverige
  Konkurrensverket ska ta fram en rapport som innefattar en genomgång av den svenska ekonomin utifrån ett konkurrensperspektiv. Rapporten ska ge en översiktlig bild av hela ekonomins konkurrensutsättning och baseras på en genomgång av Konkurrensverkets rapporter som har publicerats under åren 2014–2017. Områden med särskild fördjupning ska vara digitalisering samt cirkulär ekonomi. Konkurrensverket ska lyfta fram områden där myndigheten bedömer att konkurrensen kan förbättras och lämna förslag på konkurrensfrämjande åtgärder.

  Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 12 februari 2018.

  Rapport: Konkurrensen i Sverige 2018 (3 Mb)

 • Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt
  Konkurrensverket ska fortlöpande övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som överenskommits mellan Sverige och den Europeiska kommissionen (prop. 1993/94:136 bilaga 3). Rapportering ska ske två gånger per år till den Europeiska kommissionen.

  Rapport: 18 juni 2018 (1,9 Mb)

Relaterad information

Senast uppdaterad: