Regeringsuppdrag 2017

Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i sitt årliga regleringsbrev till Konkurrensverket. Här finns de regeringsuppdrag som Konkurrensverket har för 2017 och som vi ska redovisa till regeringen.

 • Kartläggning och analys av marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för HVB och konsulentverksamheter
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag (154 kb) att kartlägga och analysera marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende för barn och unga (HVB) samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem (konsulentverksamheter). Uppdraget omfattar såväl offentligt som enskilt drivna verksamheter. I uppdraget ingår att redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren och analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar.

  Uppdraget redovisades till Socialdepartementet den 15 juni 2017.

  Rapport: Marknaden för hem för vård eller boende för ensamkommande och andra barn och unga (1,4 Mb)
 • Kartlägga och analysera utvecklingen och inverkan av delningsekonomi och e-handel på konkurrensen i Sverige
  Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag  (766 kb) att utifrån ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv kartlägga och analysera utvecklingen i Sverige av delningsekonomi och e-handel. Med utgångspunkt i kartläggningen och analysen ska därtill en redogörelse lämnas för de möjligheter och de utmaningar som finns i strävan efter att uppnå effektiv konkurrens och väl fungerande marknader.

  Uppdraget redovisades den 1 mars 2017 till
  Näringsdepartementet.

  Rapport: Konkurrens och tillväxt på digitala marknader (1,3 Mb)
 • Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt
  Konkurrensverket ska fortlöpande övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som överenskommits mellan Sverige och den Europeiska kommissionen (prop. 1993/94:136 bilaga 3). Rapportering ska ske två gånger per år till den Europeiska kommissionen.

  - Rapport, juni 2017 (1,6 Mb)
  - Rapport, december 2017 (2,2 Mb)Relaterad information