Tillfällig lag undantar inte från annonseringsplikt enligt LOU

Konkurrensverket har nyligen utrett ett antal ärenden som rör myndigheters köp av presentkort till anställda. Köpen har skett med hänvisning till en ny tillfällig lag. Vi uppmanar nu myndigheter att noga överväga skyldigheten att annonsera enligt LOU vid köp av gåvor med hänvisning till den tillfälliga lagen.

Publicerad den 1 december 2020.

Regeringen föreslog tidigare i år i en extra ändringsbudget flera åtgärder med anledning av coronaviruset. Spridningen av coronaviruset har lett till att vissa branscher hamnat i ett allvarligt ekonomiskt läge. Många arbetsgivare vill i det rådande läget stötta det lokala näringslivet genom sina anställda. Initiativ av sådant slag är både angelägna och välkomna enligt regeringen. En tillfälligt utökad möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda kan enligt regeringen bidra till ökad konsumtion och lindra de ekonomiska konsekvenser som många företag upplever till följd av coronaviruset. Under rådande omständigheter kan arbetsgivare även vilja ge uppmuntran till sin personal.

Den 1 juni 2020 infördes därför en tillfällig lag om skattefrihet för gåvor till anställda, vilkas värde uppgår till högst 1 000 kronor. Bestämmelserna gäller inte om gåvan lämnas i form av pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar.

Skattefriheten gäller för gåvor som lämnas under perioden 1 juni–31 december 2020, även om gåvan skulle utnyttjas vid ett senare tillfälle. På samma sätt som för julgåvor ska gåvorna ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda. En förutsättning för skattefrihet är att gåvornas värde sammantaget uppgår till högst 1 000 kronor inklusive mervärdesskatt per anställd.

Granskning av myndigheters inköp av presentkort har avslutats

Flera upphandlande myndigheter har valt att ge gåvor till sina anställda med stöd av den nya tillfälliga lagen. Konkurrensverket har nu granskat några myndigheters köp som har skett med hänvisning till den tillfälliga lagen.

Vi konstaterar att de granskade köpen skiljer sig åt i så stor utsträckning att en fortsatt utredning inte kommer ge generell vägledning i frågan om upphandlande myndigheters inköp av gåvor i form av presentkort. Att ge sådan generell vägledning var ett av skälen till att en utredning initialt prioriterades. Vi har i vår utredning även noterat att de upphandlande myndigheterna har agerat i enlighet med intentionerna i den tillfälliga lagen vars syfte bland annat är att minska negativa effekter för näringslivet till följd av spridningen av coronaviruset.

Med hänsyn till de rådande omständigheterna saknas det därför tillräckliga skäl att fortsätta utreda dessa ärenden.

Tillfälliga lagen innebär inte undantag från annonseringsplikten

När upphandlande myndigheter köper varor eller tjänster till ett värde som överstiger direktupphandlingsgränsen på 615 312 kronor, ska köpet som huvudregel annonseras. Det framgår av bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndigheter kan endast undgå annonseringsplikt om något undantag i lagen är uppfyllt. Den nya tillfälliga lagen om skattefrihet för gåvor till anställda innebär inte ett undantag från annonseringsplikten enligt LOU.

Det är viktigt att upphandlingar sker på ett öppet och rättssäkert sätt. För att leverantörer ska kunna få kännedom om vilka möjligheter som finns att leverera till den offentliga sektorn krävs öppenhet. Det bidrar också till att stärka förtroendet för myndigheterna och tilltron till det allmänna. Direktupphandlingar ökar risken för korruption och annat förtroendeskadligt beteende. Att bryta mot annonseringsplikten innebär att potentiella leverantörer inte har möjlighet att tillvarata sina rättigheter, bland annat genom att ansöka om överprövning. Även vårt arbete som tillsynsmyndighet försvåras om upphandlingar sker i det fördolda. 

Viktigt överväga hur gåvorna ska anskaffas

Det finns även andra aspekter som en arbetsgivare, till exempel en kommun, bör ha i åtanke när de ger en gåva. Möjligheten att ge gåvor siktar, förutom till att visa uppskattning för det anställda, till att stödja det lokala näringslivet. En arbetsgivare bör därför överväga på vilket sätt en gåva anskaffas, så att lagstiftarens syfte med lagen uppnås. Exempelvis genom samverkan med lokala handelsföreningar. Vid anskaffning av presentkort kan det finnas skäl att se över vilka företag som omfattas av en presentkortslösning. Det kan i annat fall uppstå diskriminerande effekter, vilket kan strida mot de upphandlingsrättsliga principerna.

Vi vill uppmana upphandlande myndigheter att noga överväga om de har en skyldighet att följa annonseringsbestämmelserna i LOU vid köp av gåvor med stöd av den nya tillfälliga lagen.

  • Ett köp ska annonseras om den upphandlande myndighetens köp, räknat på det totala värdet av gåvokort och eventuell förmedlingsavgift, överstiger direktupphandlingsgränsen.
  • Utforma kraven så att upphandlingen uppnår ert uttalade syfte med gåvan, till exempel att den som löser in ett gåvokort ska kunna upprätthålla rådande restriktioner eller utföra sitt ärende nära hemmet. 

Kontakt,
Malin de Jounge, enhetschef, enheten för otillåtna direktupphandlingar, malin.dejounge@kkv.se

Publicerad den 1 december 2020.

Relaterad information

Senast uppdaterad: