Nu finns förutsättningar för nationell databas med tillförlitlig upphandlingsstatistik

Riksdagen har sagt ja till propositionen Statistik på upphandlingsområdet. Det skapar förutsättningar för en nationell databas med statistik över offentliga upphandlingar. Regeringen har aviserat att Konkurrensverket kommer få i uppdrag att vara registermyndighet för annonsdatabaser och vi har nu påbörjat de interna förberedelserna för att en fungerande verksamhet ska vara på plats när regelverket träder i kraft.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 31 oktober 2019.

Karin Morild är ansvarig projektledare för Konkurrensverkets arbete med att förbereda myndigheten för det nya uppdraget som registermyndighet för annonsdatabaser.

Vad är det riksdagen har fattat beslut om?

– Genom lagen om statistik på upphandlingsområdet skapas förutsättningar att samla in uppgifter om annonserade upphandlingar från annonser och efterannonser till en nationell statistikdatabas. För att statistiken ska bli heltäckande och kvalitetssäkrad är det viktigt att uppgifter kan samlas in från alla annonser och efterannonser. Det kommer ske genom att offentliga upphandlingar ska annonseras och efterannonseras i en registrerad annonsdatabas. De registrerade annonsdatabaserna är sedan skyldiga att skicka uppgifterna i annonserna till den statistikansvariga myndigheten som ska ansvara för den nationella statistikdatabasen.

Den nya lagen innebär att marknaden för annonsdatabaser även framöver kommer att vara en konkurrensutsatt marknad. Det skapas alltså ingen nationell annonsplats för offentliga upphandlingar motsvarande de som finns i många andra EU-länder. Skillnaden jämfört med i dag är att marknaden regleras genom att annonsdatabaserna ska registreras. En registermyndighet ska besluta om registrering av annonsdatabaser och utöva tillsyn över dem. Registermyndighetens verksamhet kommer vara avgiftsfinansierad genom en ansökningsavgift och en årlig registeravgift för tillsynen. 

Varför är det viktigt att samla in statistik om offentliga upphandlingar?

– Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen är cirka 700 miljarder kronor per år och det annonseras cirka 18 000 upphandlingar varje år. Det är omfattande värden och berör många samhällsviktiga områden. Fakta och statistik är en förutsättning för att kunna fatta välinformerade beslut och ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering. För det behövs relevant och tillgänglig statistik av hög kvalitet. Därför är det viktigt att samla in uppgifter och skapa en nationell statistikdatabas med tillgänglig och tillförlitlig statistik.

Behovet av en databas med officiell upphandlingsstatistik är ju en fråga som har diskuterats i många år. Hur ser bakgrunden till beslutet ut?

– Det är en lång historia. Konkurrensverket hade sedan länge identifierat bristerna med den tillgängliga statistiken om offentlig upphandling och genomförde ett pilotprojekt som 2011 resulterade i rapporten Bättre statistik om offentliga upphandlingar. Som lösning på problemen föreslog Konkurrensverket att data borde samlas in direkt från annonser och efterannonser. Ett par år senare kom 2010-års upphandlingsutredning med sitt betänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling där de konstaterade i stort sett samma problem och lösning.

Bättre statistik om offentliga upphandlingar (rapportserie 2011:5)
Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Sedan dess har det hänt en del. Konkurrensverket började samla ihop den statistik som gick att få fram med uppgifter från olika källor och ge ut den i rapportform. Den första rapporten kom 2012. Sedan Upphandlingsmyndigheten bildades ger Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans ut den årliga rapporten Statistik om offentlig upphandling. Årets upplaga väntas i mitten av december. Syftet är att samla den information som finns och ge en gemensam bild av den offentliga upphandlingens utveckling i Sverige.

Eftersom officiell statistik saknas och ingen myndighet har haft i uppdrag att samla in data om offentliga upphandlingar bygger statistiken i rapporten på uppgifter från flera olika källor. Statistiken om annonserade upphandlingar bygger på att tillgång till uppgifter köps från en av aktörerna på marknaden. Det innebär bland annat att statistiken inte bygger på rådata utan på uppgifter som samlats in, sammanställts och strukturerats på eget initiativ av leverantören. Vilka uppgifter som samlas in bestäms därmed inte utifrån vilka som, ur ett samhällsperspektiv, är intressanta att de finns tillgängliga som offentlig statistik samt öppna data.

Regeringskansliet kom 2017 med departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet där förslagen från Konkurrensverkets rapport och Upphandlingsutredningens betänkande hade vidareutvecklats till i stort sett det förslag som nu behandlats av riksdagen.

Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

Vad är nästa steg?

– Nästa steg är att regeringen ska utfärda lagarna och därefter besluta om en förordning samt utse statistikansvarig myndighet och registermyndighet. I propositionen aviserar regeringen att de kommer ge uppdraget som statistikansvarig myndighet till Upphandlingsmyndigheten och uppdraget som registermyndighet till Konkurrensverket. I dagsläget utgår vi från att det blir så.

Reglerna om registrering av annonsdatabaserna införs redan den 1 juli 2020 medan upphandlande myndigheter och enheters skyldighet att annonsera i en registrerad annonsdatabas träder i kraft den 1 januari 2021. Eftersom det är kort tid kvar har Konkurrensverket utifrån propositionen redan nu påbörjat de interna förberedelserna för att kunna bedriva en fungerande verksamhet som registermyndighet när regelverket träder i kraft.


Kontakt,
Karin Morild, karin.morild@kkv.se

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 31 oktober 2019.

Relaterad information

Senast uppdaterad: