Kammarrättsdomar om teleundantaget och blandande kontrakt

Enligt två olika domar från kammarrätterna i Göteborg och Sundsvall gäller inte det så kallade teleundantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU) om en kommun låter ett privat företag tillhandahålla och driva ett bredbandsnät. Konkurrensverket har tidigare i ett yttrande i ett av dessa mål kommit fram till samma slutsats.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 25 juni 2015

Domarna rör Simrishamns kommun respektive Bräcke kommun, som båda har överlåtit driften av bredbandsnät till privata leverantörer utan någon offentlig upphandling enligt LOU. Konkurrerande leverantörer ansökte i olika domstolar om överprövning och begärde att kommunernas avtal skulle ogiltigförklaras. I målet som rörde Bräcke kommun fick Konkurrensverket yttra sig.

Konkurrensverkets yttrande

I yttrandet belyste Konkurrensverket tillämpningen av teleundantaget i lagen om offentlig upphandling. Enligt teleundantaget behöver en upphandlande myndighet som tillhandahåller och driver bland annat bredbandsnät för allmänheten, inte genomföra offentliga upphandlingar för att bedriva en sådan verksamhet. Undantaget kan till exempel bli aktuellt om en kommun eller ett kommunalt bolag, som driver ett bredbandsnät, köper in anläggningsarbeten för att gräva ner nya bredbandskablar i marken.

Konkurrensverket kom fram till att teleundantaget däremot inte kan tillämpas om en upphandlande myndighet istället väljer att låta ett privat företag tillhandahålla eller driva nätet. Då utför myndigheten inte längre någon verksamhet som omfattas av teleundantaget.

Även frågan om så kallade blandade kontrakt berördes i Konkurrensverkets yttrande, det vill säga vad som gäller när en upphandlande myndighet ingår avtal med en leverantör som i vissa delar är upphandlingspliktigt och i andra delar ligger utanför LOU.

Domen om Simrishamns kommun

Kammarrätten i Göteborg kom i målet med Simrishamns kommun fram till samma tolkning som Konkurrensverket i frågan om teleundantaget. Affären kunde därför inte av detta skäl undantas LOU. Kammarrätten bedömde därefter att de olika avtalen var nödvändiga beståndsdelar för hela affären (en ”odelbar enhet”) och att det huvudsakliga föremålet för affären var en tjänstekoncession som inte omfattas av LOU. Därför var kommunens affär med leverantören inte upphandlingspliktig enligt LOU. Domen har vunnit laga kraft.

Domen om Bräcke kommun

Också Kammarrätten i Sundsvall gjorde i målet med Bräcke kommun samma tolkning av teleundantaget som Konkurrensverket. Till skillnad från det andra målet med Simrishamns kommun fann Kammarrätten i Sundsvall dock att Bräcke kommun inte hade bevisat att de olika avtalen utgjorde en odelbar enhet. Det avtal i affären som var föremål för begäran om ogiltighet kunde därför inte undantas LOU. Kammarrätten har återförvisat målet till förvaltningsrätten för prövning av övriga frågor kring avtalets ogiltighet. Kammarrättens dom har inte vunnit laga kraft.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 25 juni 2015

Relaterad information

Senast uppdaterad: