Digitalisering och hållbarhet påverkar konkurrensen i Sverige

Digitalisering och hållbarhet är två frågor som skär igenom de flesta av dagens samhällsfrågor. Samtidigt som digitaliseringen erbjuder möjligheter som skulle verka drömlika för tidigare generationer står vi inför stora utmaningar när det gäller hållbarhet. De här centrala frågorna ges särskild uppmärksamhet i Konkurrensverkets rapport ”Konkurrensen i Sverige 2018”.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 22 februari 2018.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag som nyligen överlämnades till regeringen. Björn Axelsson, sakkunnig på Konkurrensverkets analysavdelning, har varit projektledare för uppdraget. Här svarar han på frågor om rapporten. Björn Axelsson kommer även ge en mer ingående beskrivning av utredningens resultat på konferensen Konsumenter är vinnare när konkurrensen fungerar, som Konkurrensverket arrangerar i Stockholm den 16 mars.

Björn, kan du säga några ord om hur rapporten är upplagd?

– Rapporten är en genomgång av ekonomin ur ett konkurrensperspektiv där viktiga samhällstrender, nämligen digitalisering och cirkulär ekonomi, ges särskild uppmärksamhet. Den innehåller särskilda temakapitel för en rad olika branscher. Sammantaget blir de till en väv över den svenska ekonomin.

Om vi börjar med digitaliseringen – hur påverkar den konkurrensen?

– Digitaliseringen kan ses som det senaste steget i den tekniska utvecklingen. Den möjliggör nya tjänster och effektiviserar gamla. Digitaliseringen upplöser geografiska hinder som gör att konsumenterna kan ta del av fler erbjudanden på marknaden.

Cirkulär ekonomi är förmodligen ett okänt begrepp för många. Kan du ge en kort beskrivning?

– Idén om cirkulär ekonomi är ett av de senaste tillskotten i teoriutvecklingen om framtidens hållbara samhälle. Det handlar om att använda resurser mer effektivt och skapa effektivare processer för delning, återanvändning och återvinning. Strävan mot en mer cirkulär ekonomi leder till att konsumenterna kan ta del av ett större utbud av produkter och att tillverkare i framtiden kan använda återanvända råvaror till lägre kostnad, vilket idealiskt sett sänker deras produktionskostnader.

I rapporten förs en diskussion om konsumenternas viktiga roll för konkurrensen. Hur ser den ut?

– Konkurrens är ytterst en drivkraft som ger konsumenterna tillgång till en mångfald av varor och tjänster med rätt kvalitet och låga priser. Men om konsumenter inte har möjlighet, inte klarar eller inte vill välja mellan olika erbjudanden uteblir de positiva effekterna av konkurrens, medan aktiva konsumenter leder till att effekterna av konkurrens tas till vara, vilket gynnar alla konsumenter.

I rapporten konstateras att Sverige är en liten och öppen ekonomi. Hur står sig Sverige vid en jämförelse med den internationella konkurrensen?

– I de internationella jämförelser som regelbundet görs står sig konkurrensen i Sverige väl. Sverige har traditionellt sett utsatt marknader för internationell konkurrens. Det gör att svenska företag har klarat sig väl när förutsättningarna för gränsöverskridande konkurrens har förbättrats. För konsumenterna har anpassningen till internationell konkurrens inneburit ett mer varierat utbud och lägre priser.

Om du gör en framtidsspaning – vilka frågor tror du är de stora framtida utmaningarna ur ett konkurrensperspektiv?

– Jag tror att digitaliseringen kommer att få genomslag i takt med att möjligheterna tas till vara och teknikutvecklingen fortsätter. Två exempel är utvecklingen av internet of things-tjänster och utvecklingen av blockkedjeteknologi, men även ändrat konsumentbeteende avseende dagens digitala tjänster kan få stor betydelse. En aktuell fråga är hur man ska se på de digitala plattformar som vi använder oss av i stor utsträckning. Är de bra för konkurrensen, eller hämmar de den? Det finns i dag inget entydigt svar, tycker jag.

– Samtidigt som digitaliseringen erbjuder möjligheter som skulle te sig drömlika för tidigare generationer står vi inför stora utmaningar på hållbarhetsområdet. För att överkomma dessa behöver vi leva mer hållbart än tidigare. Dessa två teman skär igenom nästan alla samhällsfrågor och även rapporten.

Publicerad i Konkurrensverkets nyhetsbrev 22 februari 2018.

Relaterad information

Senast uppdaterad: