Digitala plattformar innebär nya utmaningar

Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om hur konkurrensen fungerar på digitala plattformar i Sverige. Konsultationsfasen som inleddes i höstas är nu avslutad. Utvärderingen visar att många digitala plattformsmarknader i Sverige fungerar bra. Samtidigt upplever marknadsaktörerna att det finns en rad problem, vilka ofta hänger ihop med att plattformarna anses ha stark marknadsmakt.

David Nordström är projektledare för sektorsundersökningen och är nöjd med de många inspel som har kommit in under konsultationsfasen.

– Jag vill tacka alla som har bidragit med värdefull information. Tack vare inspelen har vi fått en bra inblick i hur marknadsaktörerna upplever digitala plattformar. I utvärderingen ser vi att plattformarna i grunden har positiva effekter för konkurrensen. Företag får möjlighet att nå nya marknader och kunder på sätt som inte var möjliga tidigare, säger David Nordström.

Kunddata delas inte med företagen

Men utvärderingen visar också att framväxten av digitala plattformar aktualiserar en rad utmaningar för svenska företag. På ett övergripande plan har flera marknadsaktörer pekat på att vissa plattformar har en särskilt stark marknadsmakt och som en konsekvens av detta uppfattas vissa beteenden hos dessa som problematiska. Det är framför allt två problembeskrivningar som återkommer bland konsultationssvaren och som uppmärksammats på ett flertal av de marknader som ingår i undersökningen. Det handlar om tillgång till kundernas data och så kallat hävstångsbeteende.

– När vi som konsumenter handlar på en digital plattform lämnar vi ifrån oss en mängd uppgifter, exempelvis vilka alternativ vi väljer mellan, vilka sajter vi har besökt tidigare och våra kontaktuppgifter. Den här typen av data är en värdefull tillgång på flera sätt. I undersökningen har företagen uppgett att de upplever att kunddata tenderar att stanna hos plattformarna och inte delas vidare med företagen, säger David Nordström.

Att inte få tillgång till kunddata begränsar företagens möjligheter till egen utveckling, merförsäljning och marknadsföring, vilket i sin tur också kan skapa inträdesbarriärer. Vissa har också pekat på att det leder till att kundrelationen snarare handhas av plattformen än det säljande företaget.

Plattformen marginaliserar konkurrenter

Flera marknadsaktörer pekar också på ett hävstångsbeteende hos digitala plattformar, i det att plattformen marginaliserar konkurrenter genom att utnyttja att dessa också är kunder till plattformen.

– Vi bedömer att frågan om betydelsen av marknadsmakt kan komma att utgöra en viktig faktor i den fortsatta utredningen. Vi kommer bland annat att undersöka vilken roll kunddata spelar på plattformar där köpare och säljare möts. På vilka sätt kan säljare tillgodogöra sig kunddata, vilket värde har kunddata för säljarna och plattformarna, och hur påverkar kunddata konkurrensen mellan olika distributionskanaler är några av de frågor vi vill fördjupa oss i, säger David Nordström.

Vi tar fortsatt gärna emot information och synpunkter från aktörer med erfarenhet och kunskap kring de frågeställningar som lyfts i konsultationen. I september 2020 kommer slutrapporten att publiceras.

Resultatet av utvärderingen finns sammanfattat på Konkurrensverkets webbplats tillsammans med mer information om sektorsundersökningen. Informationen finns även på engelska.

Sektorsundersökning om digitala plattformar

Relaterad information

Senast uppdaterad: