Bidrag eller ersättning för upphandlingspliktig tjänst?

Att kalla något för bidrag innebär inte att det inte kan anses vara ersättning för en tjänst som ska upphandlas. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut rörande en kommun som stått för betalningen då den lokala fotbollsföreningen uppförde en omklädningsbyggnad.

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 19 december 2014

Enligt ett avtal mellan Osby kommun och IFK Osby ska kommunen överföra 8 400 000 kronor i utbyte mot att IFK Osby ser till att det sker om- och tillbyggnad av en omklädningsbyggnad. Om- och tillbyggnaden ska ske enligt ritningar som godkänts av kommunen och ska täcka behov hos flera olika föreningar samt kommunal verksamhet. Efter godkänd slutbesiktning ska byggnaden övergå i kommunens ägo. IFK Osby tecknade i sin tur avtal med sex olika leverantörer för att få arbetet utfört. Efter att ha fått in ett tips från allmänheten om att det ”bidrag” kommunen lämnat till IFK Osby egentligen utgör ersättning för en tjänst som borde upphandlas inledde Konkurrensverket en granskning.

I Konkurrensverkets beslut görs inget ställningstagande avseende om Osby kommun har brutit mot upphandlingsreglerna. Främst därför att föreningen som anlitat leverantörerna annonserat i en väl utbredd facktidning. Detta innebär att arbetena har blivit konkurrensutsatta. Således sjunker det potentiella ”tillsynsvärdet” av att göra en fullständig utredning av ärendet. Mot denna bakgrund väljer Konkurrensverket att skriva av ärendet i enlighet med myndighetens prioriteringspolicy.

Men gränsen mellan vad som upphandlingsrättsligt sett ska anses utgöra ett bidrag respektive ersättning för en upphandlingspliktig tjänst kan vara svår att dra. Sannolikt kommer kommunen att ställas inför liknande upphandlingsrättsligt svåra situationer även i framtiden. Därför har Konkurrensverket i beslutet lagt in en vägledande text.

I den vägledande delen av beslutet tydliggör Konkurrensverket att det upphandlingsrättsligt sett är irrelevant hur parterna själva väljer att benämna en summa pengar som flyttas dem emellan. Att kalla något för bidrag innebär inte att det inte kan anses vara ersättning för en tjänst som ska upphandlas.

Konkurrensverket skriver även att bedömningen av vad som ska anses utgöra ett bidrag och vad som ska anses utgöra ersättning för en upphandlingspliktig tjänst måste bedömas från fall till fall. Som vägledning vid denna bedömning kan följande beaktas.  

Omständigheter som talar för bidrag:

  • Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.
  •  Verksamheten drivs i enskild regi.
  • Anordnaren förutsätts inte genomföra sitt uppdrag mot ersättning för avtalad prestation utan får istället ett bidrag till egenfinansiering (som kan vara förknippat med vissa villkor).
  • Den upphandlande myndigheten har inte tagit initiativ till verksamheten.

Omständigheter som talar för ersättning för upphandlingspliktig tjänst:

  • Syftet med kontraktet är att tillgodose ett behov som den upphandlande myndigheten på förhand definierat inom ramen för sina befogenheter.
  • Den upphandlande myndigheten har specificerat byggnationen/tjänsten.
  • Kontraktet innehåller sanktioner (vite, skadestånd etc.) som blir tillämpliga om de kontraktsenliga skyldigheterna inte fullgörs.

Se bl.a. SOU 2013:12 ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” (sida 506 och framåt) för ytterligare vägledning avseende gränsdragningen mellan bidrag och upphandlingspliktig tjänst.

Ann Fryksdahl, biträdande enhetschef

Axel Asp Enheten för upphandlingstillsyn

 

Publicerat i Konkurrensverkets nyhetsbrev 19 december 2014

Relaterad information

Senast uppdaterad: