Viktigt med fungerande utbyte av läkemedel på apoteken

Publicerad

Konkurrensverket har i ett remissvar yttrat sig över TLV:s förslag till ändrade regler för prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel på apotek. I yttrandet pekar Konkurrensverket på ett antal faktorer som gör att förslagets effekter för konkurrensen på generikamarkanden på förhand är svårbedömda.

Mot bakgrund av detta betonar Konkurrensverket vikten av att TLV noggrant följer prisutveckling och etableringsförutsättningar på generikamarknaden. I yttrandet understryker Konkurrensverket även vikten av en effektiv tillsyn över efterlevnaden av föreslagna regler. Att reglerna, och intentionerna bakom dessa, följs av apotek och generikaföretag är en förutsättning för fungerande konkurrens och prispress på generikamarknaden.

Relaterad information