Västernorrlands läns landstings avtal med Mantec otillåten direktupphandling

Publicerad

Landstingets avtal med konsultföretaget ManTec AB skulle ha föregåtts av en offentlig upphandling enligt LOU. Eftersom konsulttjänsterna upphandlades utan någon föregående annonsering är landstingets avtal att betrakta som en otillåten direktupphandling. Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.

Konkurrensverket inledde i november 2009 en granskning av den aktuella upphandlingen. Från uppgifter i massmedia fick Konkurrensverkets kännedom om att landstinget hade ingått ett avtal rörande organisationsförändringar med ett konsultföretag utan att det dessförinnan hade skett någon offentlig upphandling.

Avtalet trädde i kraft den 1 maj 2008 och dess ekonomiska värde uppgår till cirka 50 miljoner kronor. Landstinget har i yttrande till Konkurrensverket anfört att man på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att genomföra någon offentlig upphandling av konsulttjänsterna.

Konkurrensverket framhåller i beslutet att direktupphandling är ett undantagsförfarande som ska tillämpas restriktivt. Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att det finns godtagbara skäl att frångå huvudregeln om att upphandlingar ska annonseras och leverantörer därmed ges möjlighet att lämna anbud. Konkurrensverket bedömer att landstinget inte har visat att det förelåg sådan synnerlig brådska som krävs för att direktupphandling ska vara tillåtet.

I och med tillsynsbeslutet avslutas Konkurrensverkets granskning av den aktuella upphandlingen.

Relaterad information