Västerås stad bryter mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Västerås stad bryter mot LOU när staden direktupphandlar avfallstjänster från sitt delägda bolag Vafab Miljö AB. Det har Konkurrensverket funnit i sitt 13:e och sista tillsynsärende inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden.

Västerås stad äger tillsammans med elva andra kommuner avfallsbolaget Vafab Miljö AB. De tolv ägarkommunerna har i ett ägaravtal överenskommit att samverka inom avfallsområdet och har gentemot varandra förbundit sig att köpa sina avfallstjänster från det gemensamt ägda avfallsbolaget. Ägaravtalet löper i första hand i 20 år från 2004 till utgången av 2024. Västerås stad köper avfallstjänster från Vafab Miljö AB för ca 60 miljoner kronor per år. Västerås stads 20-åriga åtagande enligt ägaravtalet att köpa avfallstjänster från detta avfallsbolag kan därför totalt vara värt mer än en miljard kronor.

Västerås stad har inte upphandlat avfallstjänsterna utan köper dessa direkt från Vafab Miljö AB.

EG-domstolen har i ett antal mål slagit fast att upphandlings-bestämmelserna inte utgör hinder mot att företag som på visst sätt är knutna till myndigheten utför tjänster åt myndigheten utan föregående upphandling i konkurrens. Regeringsrätten har emellertid i de så kallade SYSAV-domarna i mars 2008 funnit att LOU inte innehåller några sådana undantag från upphandlingsskyldigheten.

Konkurrensverket konstaterade att Regeringsrättens praxis utgör gällande rätt i Sverige. Det faktum att Vafab Miljö AB är delägt av Västerås stad kan därför inte ge staden rätt att direktupphandla från detta bolag. Avfallstjänsterna skulle enligt Konkurrensverket rätteligen ha upphandlats enligt ett öppet eller selektivt förfarande.

Överstiger kontraktsvärdet ca 1,9 miljoner kronor ska ett kontrakt som avser avfallstjänster normalt upphandlas enligt ett så kallat öppet eller selektivt förfarande. Dessa förfaranden bygger på EG-direktiv och innebär bland annat att upphandlingen ska annonseras och att alla leverantörer ska få lämna anbud eller ansöka om att få lämna anbud.

Konkurrensverket har uppmanat Västerås stad att inkomma med uppgifter om vilka åtgärder som staden vidtar för att snarast avveckla sin direktupphandling från Vafab Miljö AB.

Relaterad information