Utökat sjöfartsstöd får inget gehör hos Konkurrensverket

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker förslag om utvidgning av sjöfartsstödet. Det framgår av ett yttrande över förslag om ändrad inriktning av sjöfartsstödet

I ett remissvar till Näringsdepartementet vidhåller Konkurrensverket den ståndpunkt som framgått av tidigare yttranden om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar (dnr 575/2010 samt dnr 1318/95).

Konkurrensverket menar att den offentliga sektorns stöd till företag riskerar att leda till snedvridande effekter och försämrad konkurrens på marknaden.

I de fall då stödåtgärder är berättigade bör de vara begränsade till konstaterade och tydligt definierade marknadsmisslyckanden. De bör också enligt Konkurrensverket vara tidsbegränsade och förenade med villkor.

Relaterad information