Upphandlingsböter för Falu kommun

Publicerad

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att Falu kommun ska betala åtta miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/böter. Enligt kammarrätten har Falu kommun genomfört en otillåten direktupphandling av byggentreprenader avseende drift och underhåll av kommunens gator och vägar.

I domen konstaterar kammarrätten bland annat att det föreligger försvårande omständigheter i målet och att det därför är fråga om en överträdelse med ett högt sanktionsvärde. Kammarrätten går även helt på Konkurrensverkets linje i fråga om att den omständighet att en medarbetare på kommunen överskred sina befogenheter i samband med ingåendet av det aktuella byggentreprenadkontraktet inte ska påverka bedömningen av avgiftens storlek.

Åtta miljoner kronor är det högsta belopp som hittills dömts ut i ett mål om otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket har tidigare överklagat domen från den lägre instansen förvaltningsrätten där bötesbeloppet hade satts till sju miljoner kronor.

Relaterad information