Upphandlingar av avfallstjänster kartlagda

Pressmeddelande

Nästan vart tredje kommunalt avfallskontrakt har inte upphandlats i konkurrens. Flertalet av dessa direkttilldelningar strider enligt Konkurrensverket mot upphandlings-lagstiftningen. Det visar en kartläggning som Konkurrensverket gjort av avfallsupphandlingar i landets kommuner.

Det finns en rad allvarliga brister i kommunala upphandlingar av avfallstjänster. Det visar Konkurrensverket i en unik kartläggning. Resultaten presenteras i rapporten ”Upphandling av avfallstjänster”. Kartläggningen har skett genom en enkät till landets kommuner, kommunala avfallsbolag och kommunalförbund som Konkurrensverket skickat ut efter samråd med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Avfall Sverige.

- Nu visar vi svart på vitt hur det ligger till. Det är min förhoppning att den kartläggning vi gjort ska stämma till eftertanke i alla de kommuner som gjort direktupphandlingar i strid mot reglerna, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Av rapporten framgår bland annat att ett stort antal avtal har skrivits utan att de föregåtts av annonsering och anbudsgivning enligt reglerna för offentlig upphandling. Nästan vart tredje avtal har direkttilldelats. Dessa avtal har ett totalt årligt värde på ca 2,57 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt.

Flertalet av dessa direkttilldelningar strider enligt Konkurrensverkets bedömning mot upphandlingslagstiftningen. I många fall har man sannolikt inte varit medveten om vilka krav som upphandlingslagstiftningen ställer. Det har exempelvis under en lång tid varit oklart vilka regler som gäller vid tilldelning av kontrakt mellan hel- eller delägda kommunala bolag. I mars 2008 kom dock Regeringsrätten med ett klargörande (SYSAV-domarna) som innebär att man inte kan direkttilldela dessa kontrakt utan upphandling måste ske i konkurrens.

- Den kritik som Sverige fått från Europeiska kommissionen angående otillåtna kommunala avfallsupphandlingar kommer förhoppningsvis inte att behöva upprepas om kommunerna ser över sina upphandlingar, säger Jan-Erik Ljusberg.

För ytterligare information kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller  073-773 15 80
Anders Svenson, upphandlingssakkunnig, tfn 08-700 16 78 eller 073-773 16 78

Relaterad information