Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Publicerad

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.

Uppföljningen ska göras ur ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv och ta sin utgångspunkt i Konkurrensverkets rapport Konkurrens och tillväxt på digitala marknader från 2017.

I uppdraget ingår det bland annat att titta på frågor som rör prisbildning, marknadsmakt i distributionskedjan, konkurrens på lika villkor, inträdesbarriärer och förekomsten av nyetableringar samt e-handelsplattformars roll för detta. En bedömning av den internationella utvecklingen inom området ska göras, i den mån den anses påverka svenska konkurrensförhållanden. I uppdraget ingår att redovisa eventuella identifierade behov av förbättringsåtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2021.

Senast uppdaterad:

Relaterad information