Tydligare ansvar för entreprenör vid arbete i annat EU-land

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet angående den föreslagna implementeringen av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet. Konkurrensverket instämmer med de flesta av utredningens förslag, men påpekar bland annat risken för de potentiellt konkurrenshämmande effekter som det föreslagna entreprenörsansvaret kan medföra.

Konkurrensverket har lämnat synpunkter på de två betänkandena från Utredningen om nya utstationeringsregler (Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I & II, SOU 2015:13 och SOU 2015:38). I yttrandet konstaterar Konkurrensverket att förslaget i stort är bra men att det finns detaljer i förslaget som bör ses över. Konkurrensverket tillstyrker bland annat förtydligande av definitionen av utstationering och har inget att invända mot utredningens förslag att utstation¬erade arbetstagare ska garanteras en rätt att åberopa villkor i kollektivavtal mellan sin arbetsgivare och svenska arbetstagarorganisationer även om han eller hon inte är medlem i arbetstagarorganisationen.

Konkurrensverket har heller inget att invända mot förslaget att införa ett entreprenörsansvar inom bygg- och anläggningssektorn. Om ett entreprenörsansvar som omfattar hela kedjan införs anser Konkurrensverket dock att det bör vara tydligt att ansvaret i första hand ligger hos den entreprenör till vilken den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare är en direkt underentreprenör. Den fortsatta beredningen bör i så fall överväga om detta kan uppnås genom att strikt ansvar gäller för entreprenören närmast i kedjan medan övriga har möjlighet att begränsa sitt ansvar genom tillräckliga kontrollåtgärder.

Konkurrensverket ser också en risk med den potentiellt konkurrenshämmande effekt som entreprenörsansvaret kan medföra. Särskilt den strikta modell som föreslås väcker betänkligheter. Det saknas bedömningar avseende förslagens konsekvenser på byggkostnader och byggande. Detta bör belysas i den fortsatta beredningen, särskilt om man avser gå vidare med ett ansvar av den strikta modellen för hela leverantörskedjan. Konkurrensverket förordar också att regeringen redan i samband med ikraftträdandet lägger ut ett särskilt uppdrag att följa upp och analysera konsekvenserna av införandet av entreprenörsansvar för marknaden, konkurrensen och de utstationerade arbetstagarna samt föreslå ändringar i regleringen om det framkommer behov av det.

Senast uppdaterad:

Relaterad information