Tre länstrafikbolag krävs på upphandlingsböter

Pressmeddelande

De tre länstrafikbolagen i Västerbotten, Örebro och Västernorrland krävs på kännbara böter (upphandlingsskadeavgift) för att de inte genomfört upphandlingar på rätt sätt.

De båda länstrafikbolagen i Västerbotten och Västernorrland har köpt in likartade biljetthanteringssystem. De har inte konkurrensutsatt upphandlingarna genom att annonsera dem. Därmed har de gjort otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket har nu lämnat in ansökningar om att förvaltningsrätterna i Umeå respektive Härnösand ska besluta om böter (upphandlingsskadeavgift) för de otillåtna direktupphandlingarna.

Länstrafiken i Örebro konkurrensutsatte inte upphandlingen av en beställningscentral för samhällsbetalda resor, utan ingick på otillåtet sätt avtal med ett eget dotterbolag och därför kräver Konkurrensverket att Förvaltningsrätten i Karlstad beslutar om böter.

Vart och ett av de aktuella kontrakten avser värden väl överstigande 20 miljoner kronor och Konkurrensverket har krävt böter på mellan 1,5–1,9 miljoner kronor i de tre fallen.

– Hanteringen av stora summor av skattebetalarnas pengar medför berättigade krav på affärsmässigt beteende, god framförhållning och kunskap om de gällande regelverken. När upphandlande enheter, som i de aktuella fallen, brister i dessa avseenden och helt underlåter att konkurrensutsätta omfattande kontrakt finns inga garantier för att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom. Konkurrensverket anser att detta är allvarligt och uppmanar alla som ansvarar för att resurssätta upphandlingsfunktionen på kommuner, landsting och statliga myndigheter att ge dessa funktioner tillräcklig strategisk vikt.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Relaterad information