Tillsyn ger resultat

Publicerad

Konkurrensverkets årsredovisning för 2016 ger en tillbakablick på ett händelserikt år. Här finns flera exempel på att tillsyn, lagtillämpning, förslag och åtgärder som genomförts har positiv effekt för att driva utvecklingen framåt i strävan att nå visionen: ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Konkurrensverket har aktivt arbetat för att bidra till den svenska och internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdet. I uppdraget ligger att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och en effektiv offentlig upphandling till nytta för konsumenter, skattebetalare och marknadens aktörer.  

Konkurrensverkets årsredovisning belyser tillsynsarbetet i ett flertal exempel. Det framgår bland annat att de flesta upphandlande myndigheter som Konkurrensverket utövat tillsyn över har genomfört positiva förändringar inom området för offentlig upphandling. I strävan efter att tillsynsverksamheten ska göra skillnad i ett bredare perspektiv är ambitionen att verka för att få fler att göra rätt.

Utöver egna redogörelser publicerar Konkurrensverket rapporter som belyser aktuella frågeställningar inom konkurrens- och upphandlingsområdet och beviljar också anslag till forskning.

Arbetet på konkurrensområdet har varit inriktat på lagtillämpning och tillsyn. Under året har Konkurrensverket drivit flera domstolsprocesser som rör överträdelser av konkurrensreglerna. Beslut om ålägganden och andra sanktioner för att upphöra med överträdelser syftar också till att verka preventivt mot framtida konkurrensbegränsningar. Några av resultaten har visats i åtgärder mot företagskoncentrationer.

Under det kommande året väntar nya utmaningar och förutsättningar. Utöver fokus på att bedriva och utveckla tillsynsverksamheten i enlighet med målen finns flera områden i fokus; bland dessa stärkt beslutanderätt, delningsekonomi, digital kommunikation och marknadens demografiska utmaningar.

Tillsammans med årsredovisningen för 2016 har Konkurrensverket även lämnat in en redovisning av miljöledningsarbetet för 2016.

Senast uppdaterad:

Relaterad information