Sundsvalls kommun har brutit mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Sundsvalls kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när kommunen direktupphandlade avfallstjänster från sina kommunala bolag. Det har Konkurrensverket funnit i sitt senaste beslut inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden.

Sundsvalls kommun har träffat två avtal med sina helägda kommunala bolag Sundsvalls Energi och Reko Sundsvall. Kommunen har inte upphandlat avtalen utan direkttilldelat dem till bolagen.

Som skäl för att direktupphandla avtalen åberopade Sundsvalls kommun bland annat att Sundsvall Energi och Reko Sundsvall är helägda av kommunen. EG-domstolen har i ett antal mål slagit fast att upphandlingsbestämmelserna inte utgör hinder mot att företag som på visst sätt är knutna till myndigheten utför tjänster åt myndigheten utan föregående upphandling i konkurrens.

Regeringsrätten har emellertid i de så kallade SYSAV-domarna i mars 2008 funnit att LOU inte innehåller några sådana undantag från upphandlingsskyldigheten. Det faktum att Sundsvall Energi och Reko Sundsvall är helägda av kommunen kan därför inte ge kommunen rätt att direktupphandla från dessa bolag. Avtalen skulle enligt Konkurrensverket rätteligen ha upphandlats enligt ett öppet eller selektivt förfarande.

Kommunen träffade i slutet av 2004 ett avtal med Reko Sundsvall om avfallshantering. Reko Sundsvall förband sig att mot ersättning ta emot brännbart avfall. Avtalet har senare överlåtits till Sundsvalls Energi. Avtalet löper i första hand till den 31 december 2015. Det totala kontraktsvärdet under denna avtalstid uppgår vid en försiktig uppskattning till mer än 120 miljoner kronor.

Kommunen träffade därefter i december 2007 ett avtal med Reko Sundsvall om administration, information och ekonomiska tjänster rörande hanteringen av hushållsavfall m.m. Avtalet innebär att kommunen uppdrar åt Reko Sundsvall att biträda kommunen vid fullgörandet av uppgifter som avser avfallshantering och renhållning. Avtalet löper i första hand till den 31 december 2011. Det totala kontraktvärdet uppgår under denna tid, vid en försiktig uppskattning, till mer än 35 miljoner kronor.

Överstiger kontraktsvärdet ca 1,9 miljoner kronor ska ett kontrakt som avser avfallstjänster normalt upphandlas enligt ett så kallat öppet eller selektivt förfarande. Dessa förfaranden bygger på EG-direktiv och innebär bland annat att upphandlingen ska annonseras och att alla leverantörer ska få lämna anbud eller ansöka om att få lämna anbud. En upphandlande myndighet som direktupphandlar avtalen har bevisbördan för att det är lagligt enligt LOU.

Konkurrensverket har uppmanat kommunen att inkomma med uppgifter om vilka åtgärder kommunen vidtar för att snarast avveckla avtalen.

Relaterad information