Stöd för ökat tillträde vid utbyggnad av bredbandsnät

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på förslagen i promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Åtgärderna ska göra det lättare för den som bygger fibernät att få tillträde till ny och redan existerande infrastruktur. 

Förslaget bör innebära att vissa hinder för att anlägga fibernät undanröjs. I praktiken är förslaget också en förstärkning av de principer om kommunala insatser på bredbandsområdet som Konkurrensverket utarbetat med Post- och telestyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Konkurrensverket förutsätter att vissa viktiga begrepp preciseras ytterligare innan lagen börjar gälla.

Förslaget om en så kallad informationspunkt framstår som onödigt resurskrävande och kan leda till en ökad byråkratisk börda för staten och andra ägare av infrastruktur. Informationspunkten bör finansieras över statsbudgeten, inte genom tvångsavgifter från telekombolagen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information