Statens servicecenter krävs på böter för otillåtna direktupphandlingar

Pressmeddelande

Konkurrensverket kräver att Statens servicecenter ska betala sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift/ böter. Myndigheten har vid två tillfällen gjort otillåtna direktupphandlingar när de slutit avtal med ett konsultföretag.

Statens servicecenter är en myndighet som bildades den 1 juni 2012. Myndigheten har i uppdrag att tillhandahålla tjänster som rör löneadministration och annan ekonomiadministration för statsförvaltningen. Sådana uppgifter har tidigare traditionellt hanterats av varje myndighet inom staten var för sig.   För att klara av regeringens uppsatta tidsplan för när Statens servicecenter skulle få igång verksamheten ingick myndigheten vid två tillfällen avtal med ett privat konsultföretag som rör organisationsutveckling och inhyrning av tillfällig personal med mera utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalen var tillsammans värda cirka 20 miljoner kronor. Konkurrensverket menar att de ingångna avtalen utgör otillåtna direktupphandlingar.

Statens servicecenter har uppgett att avtalen, som slöts under sommaren 2012, utgör avrop från ett ramavtal som Regeringskansliet upphandlat och som gällde mellan år 2007 och mars 2011. Enligt Konkurrensverket är det dock inte tillåtet enligt lagen om offentlig upphandling att avropa från ett ramavtal efter att ramavtalstiden har löpt ut. Statens servicecenter har inte heller hört till kretsen av myndigheter som var berättigade att avropa på Regeringskansliets ramavtal.   Statens servicecenter har också hävdat att det första av de två avtalen i själva verket slöts av den statliga utredning som förberedde bildandet av myndigheten. Två dagar innan Statens servicecenter bildades ingick nämligen utredningen ett avtal med det aktuella konsultföretaget. Enligt Konkurrensverkets mening har dock utredningen inte haft någon laglig möjlighet att civilrättsligt binda Statens servicecenter till ett avtal som slutits innan myndigheten över huvud taget existerade. Avtalet mellan Statens servicecenter och det aktuella konsultföretaget har istället slutits genom att Statens servicecenter genom så kallat konkludent handlande, genom att nyttja avtalet, har trätt in i avtalet med konsultföretaget efter att myndigheten bildats den 1 juni 2012.

– Alla former av ingångna avtal mellan upphandlande myndigheter och leverantörer som innebär att myndigheten köper varor eller tjänster omfattas av lagen om offentlig upphandling. Man kan inte undgå ansvar för överträdelser genom att underlåta att upprätta skriftliga kontrakt eller genom att, så som har skett i detta fall, hänvisa till att det var en annan myndighet som ingick det skriftliga avtalet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket kräver nu, i två olika ansökningar till Förvaltningsrätten i Falun, att Statens servicecenter ska betala sammanlagt cirka 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Daniel Johansson, processråd, tfn 08-700 15 74

Relaterad information