Ställningstagande – ny form av vägledning från Konkurrensverket

Publicerad

Konkurrensverket publicerar nu sitt första ställningstagande. Det är en ny form av vägledning som ska klargöra hur vi som tillsynsmyndighet ser på rättsläget i frågor som är oklara eller där det har uppstått diskussion om tolkningarna. I vårt första ställningstagande behandlar vi anskaffningar mellan statliga myndigheter.

När lagregler och rättspraxis inte ger tillräckligt tydlig vägledning för hur en fråga ska bedömas behövs klargöranden. Vi har därför arbetat fram en ny form av vägledning som vi kallar för ställningstaganden.

Vår avsikt med ställningstagandena är att hjälpa upphandlare, leverantörer och alla andra som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen i frågor där rättsläget inte är helt klart, eller där det har uppstått diskussion om tolkningarna. Ställningstagandena är generella i sin utformning. De riktar sig inte mot någon enskild upphandlande myndighet eller enhet. De behandlar inte heller någon enskild upphandling.

I våra ställningstaganden presenterar vi rättsläget och redovisar vår bedömning av vi hur vi ser på vissa frågeställningar. Bedömningen utgår från rådande rättsläge och kan komma att revideras. Vi kommer att följa rättsutvecklingen och arbetet i svenska domstolar och i EU-domstolen. Om det behövs kommer vi att justera och uppdatera ställningstagandena. Avsikten är att årligen publicera ett flertal ställningstaganden.

Konkurrensverkets första ställningstagande behandlar frågan om när statliga upphandlande myndigheter anskaffar varor eller tjänster av andra statliga myndigheter. Vi bedömer att två statliga myndigheter, som båda ingår i samma rättssubjekt (staten), inte ingår ett upphandlingspliktigt kontrakt med varandra. Sådana överenskommelser omfattas därför inte av upphandlingslagstiftningen och behöver alltså inte annonseras.

Ställningstagandena kommer att finns tillgängliga på vår webbplats.

Senast uppdaterad:

Relaterad information