Små butiker slås ut – eller blir effektivare

Publicerad

När nya stormarknader byggs blir effekten dels att vissa mindre butiker med låg produktivitet slås ut. Men samtidigt blir de butiker som överlever mer produktiva än tidigare. Det visar en forskningsrapport som finansierats av Konkurrensverket.

Antalet stormarknader har ökat kraftigt på den svenska dagligvaru-marknaden. Men hur påverkar nyetablering av stormarknader utslagning och produktivitet i befintliga butiker?

Det har undersökts av forskarna Florin Maican och Matilda Orth på Konkurrensverkets uppdrag. Resultaten presenteras i rapporten ”Productivity Dynamics and the Role of “Big-Box” Entrants in Retailing”  

Resultaten i deras undersökning visar att nyetablering av stormarknader leder till att butiker med låg produktivitet slås ut från marknaden. Dessutom ökar produktivitetstillväxten bland de butiker som överlever, och det är de lågproduktiva butikerna som ökar sin tillväxt mest.   Följaktligen bidrar stormarknader till att resurser används mer effektivt och att produktivitetstillväxten ökar i den svenska dagligvaruhandeln.  

Slutsatserna från projektet är intressanta för både utformningen och tillämningen av plan- och bygglagen som reglerar nyetablering av butiker. Författarna står självständigt bakom resultat och slutsatser i rapporten.

Relaterad information